– Gave­pak­ke til Sp

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

Med Ar­bei­der­par­ti­et i re­gje­ring kan kom­mu­ner som tvin­ges inn i en sam­men­slå­ing, let­te­re få slip­pe om de vil. Det blir Ap-ord­fø­rer Hel­ge Sandå­ker opp­gitt over.

– Det­te er jo en ren gave­pak­ke til Sen­ter­par­ti­et. Og jeg und­res over hvor mye Sen­ter­par­ti­et har hatt å si for å tek­kes dem mot et re­gje­rings­sam­ar­beid, sier Sandå­ker, Ap-ord­fø­rer i Mar­nar­dal.

Som ven­tet opp­rett­holdt lands­mø­tet til Ar­bei­der­par­ti­et sin fri­vil­lig­hets­lin­je i kom­mune­re­for­men. For­ut for lands­mø­tet har det vært en de­batt om kom­mu­ne­ne der­med kan re­ver­se­re en sam­men­slå­ing.

De kan be om fri­tak også i dag, men hvis det blir en Apre­gje­ring støt­tet av Sen­ter­par­ti­et, vil det nok bli let­te­re å få en slik re­ver­se­ring god­kjent av Stor­tin­get.

INNDELINGSLOVEN

– Det­te kan kom­mu­ne­ne gjø­re ved bruk av da­gens inndelingsloven, sier Søg­ne-ord­fø­rer Astrid Hilde.

Hun er 3. kan­di­dat på stor­tings­lis­ten for Vest-ag­der Ap. Dess­uten har hun un­der lands­mø­tet sit­tet i re­dak­sjons- ko­mi­te­en der blant an­net ved­ta­ket om kom­mune­re­for­men har vært tema.

– Det har vært li­ten de­batt rundt det­te, sier hun. Hun har job­bet for en sam­men­slå­ing med Song­da­len og Kris­tian­sand, men har et kom­mune­styre­fler­tall mot seg.

Li­ke­vel: Stor­tin­get kom­mer til å ved­ta en tvangs­sam­men­slå­ing i juni.

– Selv om jeg øns­ker sam­men­slå­ing, vil jeg til en hver til for­hol­de meg til hva kom­mune­sty­ret ved­tar. Men jeg vil ik­ke ta ini­tia­tiv til en re­ver­se­ring og me­ner at noe slikt er me­nings­løst når ar­bei­det med sam­men­slå­ing er kom­met så godt i gang, sier Hilde.

Vara­ord­fø­rer i Song­da­len, Jan Erik Tøn­nesland, er også de­le­gat på lands­mø­tet. Han er helt på lin­je med sin nabo i Søg­ne.

– Jeg støt­ter fri­vil­lig­he­ten og vårt ved­tak, sier han.

– HAR IK­KE HØRT

I Lin­des­nes suk­ker ord­fø­rer Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen (H) opp­gitt over Aps fort­sat­te fri­vil­lig­hets­lin­je.

– De la­ter ik­ke til å ha hørt på sine man­ge lo­ka­le ord­fø­re­re som ik­ke vil at det skal bli for lett å re­ver­se­re en kom­mune­sam­men­slå­ing, sier hun.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Søg­ne-ord­fø­rer Astrid Hilde og vara­ord­fø­rer Jan Erik Tøn­nesland i Song­da­len uten­for lands­møte­sa­len. De øns­ker beg­ge kom­mune­sam­men­slå­ing, men skul­le øns­ke det skjed­de fri­vil­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.