Hen­rik­sen be­kla­ger at K-en for­svant

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

Opp­rø­ret mot K-en i re­li­gions­fa­get KR­LE vant fram i en valg­thril­ler på Ar­bei­der­par­ti­ets lands­møte.

Med 164 av 300 stem­mer gikk lands­mø­tet inn for å drop­pe K-en i skole­fa­get, og gikk der­med mot sin egen parti­le­del­se i det­te spørs­må­let.

Helt til det sis­te var det helt åpent hvor lands­mø­tet vil­le lan­de i sa­ken, som AUF har fron­tet.

I det opp­rin­ne­li­ge for­sla­get var det delt inn­stil­ling i hvor­vidt K-en skul­le be­hol­des el­ler ik­ke. Hel­ler ik­ke par­ti­ets re­dak­sjons­ko­mi­té klar­te å kom­me fram til en kom­pro­miss­løs­ning. Tre ko­mité­med­lem­mer valg­te der­med å opp­rett­hol­de dis­sens­for­sla­get.

Et­ter en svært jevn av­stem­ning ble det imid­ler­tid klart at opp­rø­ret vant fram. Re­sul­ta­tet ble møtt med høy­lytt ju­bel og ap­plaus i lands­møte­sa­len.

KA­RI HEN­RIK­SEN BE­KLA­GER

Aps stor­tings­re­pre­sen­tant fra Vest-ag­der, Ka­ri Hen­rik­sen, sier hun be­kla­ger at K-en fjer­nes.

– Nå tror jeg det­te li­ke­vel ik­ke har noen be­tyd­ning for den prak­tis­ke un­der­vis­nin­gen i sko­len der­som fa­get fak­tisk end­res. Der vil kris­ten­dom­men fort­satt ha en stor plass, sier hun.

Men hun me­ner det har en be­ty­de­lig sym­bo­likk­ver­di å ha K-en med.

– Jeg me­ner vi med det­te vil­le vist at Ap er et par­ti også for de krist­ne, sier hun.

TROR AP VIL STÅ STERKT

Like­fullt tror hun Ar­bei­der­par­ti­et fort­satt vil stå sterkt i de krist­ne mil­jø­ene.

– Jeg hå­per de vet at vi står for man­ge av de ver­di­ene kris­ten­dom­men for­fek­ter, sier hun.

Når det gjel­der hvor­for lands­mø­tet høyst over­ras­ken­de gikk inn for å fjer­ne K-en, tror hun det var for­di det ik­ke be­tyd­de så mye for man­ge.

– AUF har gått hardt inn for å fjer­ne K-en, der­med var det nok man­ge de­le­ga­ter som stem­te med dem for å gi ung­doms­par­ti­et den­ne sei­e­ren, sier Hen­rik­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.