Kre­ver stats­hjelp til data­lager

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

Odd Om­land og Tellef In­ge Mør­land kre­ver at sta­ten må bi­dra mer til data­lag­rings­sen­te­ret i Ven­ne­sla.

– Ut­vik­lin­gen skjer raskt. Og vi kan ik­ke – slik da­gens re­gje­rin­gen til­la­ter – la to­get gå, sier de to.

Sam­men med nest­le­der i par­ti­et, Trond Gis­ke, vil de at sta­ten skal ta an­svar og fi­nan­siere fib­er­kab­ler fra Sør­lan­det og til Euro­pa.

– Høy­re-re­gje­rin­gen har så langt ik­ke fulgt sat­sin­gen. De bi­drar lite til at Sør­lan­det kan ta en po­si­sjon in­ter­na­sjo­nalt og ska­pe man­ge nye ar­beids­plas­ser og sto­re ring­virk­nin- ger i åre­ne fram­over, sier de og på­pe­ker:

– Sam­ti­dig etab­le­rer Goog­le, Face­bo­ok og Micro­soft seg i våre nabo­land.

Bulk as og Pe­der Nær­bø har star­tet byg­gin­gen av det som skal bli ver­dens størs­te data­lag­rings­sen­ter i Ven­ne­sla. Sel­ska­pet sat­ser fle­re hund­re mil­lio­ner på det­te an­leg­get, og har in­ves­tert i egen fib­er­ka­bel fra sitt an­legg i Oslo og ned til Ven­ne­sla.

Sam­ti­dig er det pla­ner om data­lag­rings­sen­ter på Lis­ta.

Nå har Ag­der­ben­ken fått Aps lands­møte til å sam­le seg rundt en sat­sing på at Ag­der skal bli le­den­de i Euro­pa på data­lag­ring – kalt Elect­ric City Ag­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.