Hå­vet inn mer på kvote­salg e enn på fiske

Fis­ket med Nese­jen­ta var godt, men det var kvote­salg som brag­te over­skud­det til himmels for ei­er­sel­ska­pet Nese­fisk i 2016.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no -

– Jo visst var det et godt fiske­ri-år. Men ho­ved­grun­nen til at re­sul­ta­tet skjøt så kraf­tig i væ­ret, var at vi solg­te en Lo­fo­ten-kvo­te på 250 tonn for drøye 31 mil­lio­ner kro­ner. Kvote­pri­se­ne har løpt løpsk og vi fant ut at det var for­nuf­tig å rea­li­se­re noe av ver­di­ene, av både stra­te­gis­ke og øko­no­mis­ke grun­ner, sier Rei­dar Svend­sen (33).

Au­gust Fjeld­s­kår (60) er grün­der og ho­ved­ak­sjo­nær i Nese­fisk AS og ei­er av den 32 me­ter lan­ge garn­bå­ten Nese­jen­ta. Rei­dar Svend­sen er med­ei­er og tar seg av mye av det ad­mi­ni­stra­ti­ve. Tredje­mann i ei­er- og dri­ver­trio­en er Au­gust Fjeld­s­kårs sønn Kjetil (35).

37 MILL. På BOK

I 2016 had­de de alt­så et knall­år. Da det tok slutt, stod om­trent like man­ge pen­ger på bok som Nese­jen­ta kos­tet da hun var ny i 2011: 35 mil­lio­ner kro­ner. Ja, fak­tisk stod det enda et par mil­lio­ner.

– Kan 2017 bli like bra, nå som dere har solgt en stor kvo­te?

– Vi har fort­satt nok kvo­ter til å hol­de full fart hele året: 700 tonn i Nord­sjø­en og 350 tonn i Lo­fo­ten. Vi ser for øv­rig for oss at veks­ten vil kom­me i Nord­sjø­en frem­over, sier Rei­dar Svend­sen.

Noe av ka­pi­ta­len på bok bru­kes på den dansk­byg­de, 35 me­ter lan­ge trå­le­ren Alpha. Hun har lig­get ved kai i Tai­wan de sis­te fem åre­ne. Nå har Fis­keri­sel­ska­pet Bris AS kjøpt hen­ne for 23 mil­lio­ner kro­ner og for­be­re­der en hjem­tur på 11.000 nau­tis­ke mil.

– Et hol­landsk mann­skap på fire skal ta hen­ne hjem, ett strekk også med to be­væp­ne­de vak­ter om bord. Her hjem­me skal hun byg­ges om til reke­trå­ler. Nese­fisk AS er 50 pro­sent ak­sjo­nær i Fis­keri­sel­ska­pet Bris AS, res­ten av ak­sje­ne har Søg­ne- og Flek­ke­røy­fis­ker­ne Au­dun Byklum, Au­dun Se­land Ol­sen og Hen­rik Abra­ham­sen, opp­ly­ser Rei­dar Svend­sen.

– Og dere har nok reke­kvo­ter? – Det er bra med kvo­ter i sys­te­met, ja.

LUKRATIVT

Na­tur­lig nok går det døg­net rundt når Nese­jen­ta fisker. Og det gjør hun nes­ten kon­ti­nu­er­lig. De 16 års­ver­ke­ne hun sys­sel­set­ter, had­de en høyst be­skje­den fast­lønn i 2016: 52.000 kro­ner i snitt. Når lot­ten leg­ges til, steg imid­ler­tid tal­let med 788.000 kro­ner, også det i gjen­nom­snitt.

– Lot­ten er jo ba­sert på en pro­sent av fangst­ver­di­en. Det blir som med an­nen, pro­vi­sjons­ba­sert inn­tekt: Det spo­rer til inn­sats. At pri­sen for fisken også er av­hen­gig av kva­li­tet, spo­rer til enda stør­re inn­sats, kon­sta­te­rer en godt for­nøyd Rei­dar Svend­sen.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Førs­te garn­len­ke har ak­ku­rat blitt dratt om­bord på MS Nese­jen­ta un­der det­te årets lo­fot­fis­ke, og mann­ska­pet er i full gang med å få løs skrei­en fra gar­net. Fra venst­re: Rag­nar Vår­øy, Per Ei­nar Han­sen, John­ny Biktjørn, Michal Par­chi­niak og Odd Har­ry Han­sen.

ARKIVFOTO: JARLE R. MARTINSEN

Au­gust Fjelds­gård (t.v.) og Rei­dar Svend­sen gjør det godt med Nese­fisk.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Her lig­ger Nese­jen­ta til kai i vak­re Rei­ne i Lo­fo­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.