99 år og helt i 100

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no -

Den­ne uka fyl­ler Ven­ne­slas elds­te han­dels­be­drift 99 år. Grovane­saga er blitt til Mon­tér Ven­ne­sla og går så det su­ser.

– Jeg var jo bare dis­po­nent her, så et­ter deg, sier 84 år gam­le Olav Ein­stab­land og ber oss gå foran opp trap­pa til den nye le­de­rens kon­tor (le­der­skif­te var i 2005).

Dypt in­ne i ei gang sit­ter Ter­je Linde­kleiv (52). Klok­ka er pre­sis 09. Han må av­slut­te to mø­ter for å få tid til oss.

46 BO­LI­GER

I det ene rom­met luk­kes en av­ta­le om å sel­ge bygg­va­rer til 26 bo­li­ger på Just­nes­halv­øya. I et an­net gjø­res en av­ta­le om ti to­manns­bo­li­ger på Ev­je.

– Det er helt vilt, jeg har ald­ri vært med på lik­nen­de. Tøm­rer­fir­ma­enes ordre­bø­ker ful­le­re enn noen gang, sier Linde­kleiv.

I år vil om­set­nin­gen pas­se­re 50 mil­lio­ner kro­ner for førs­te gang. I fjor pas­ser­te den 44 mil­lio­ner.

– Vi har en­ga­sjert en egen sel­ger i Se­tes­dal, og det ser ut til å bli en kjempe­suk­sess, sier Linde­kleiv. Overskudd kan han ik­ke snak­ke om. Sånt er kon­sern­styrt i Op­time­ra.

Olav og bro­ren Roald Ein­stab­land (75) smi­ler godt. Le­ve­ran­ser til over 40 bo­li­ger av­talt en tid­lig mor­gen. De er im­po­ner­te.

Roald sy­nes det er moro å ha vært med på å leg­ge grunn­la­get for Ven­ne­slas elds­te han­dels­be­drift. Den nest elds­te skal være Jo­ker Kvar­stein, som Olav Skis­land star­tet en gang på 20-tal­let.

Roald Ein­stab­land vi­ser ak­sje­bre­ve­ne som ble skre­vet ut ved opp­start 26. april 1918. Ver­dens­kri­gen gikk mot slut­ten og på Grova­ne men­te for­ret­nings­folk fra både Hæ­ge­land, Ven­ne­sla og byen at det måt­te sat­ses.

Tom­ten lå ved Ven­ne­sla­fjor­den på ene si­den og Se­tes­dals­ba­nen på and­re si­den. Beg­ge vei­ene kom det inn tøm­mer.

ALLE TRE – BARE På SAGA

– Min far kom inn se­ne­re som be­sty­rer, det var først på 20-tal­let, sier Olav.

Le­gen­da­ris­ke Jens Ein­stab­land ble et­ter hvert ho­ved­ei­er og be­drif­ten fulgt med i ti­den. Sag­bruk ble to­net ned, bygg­vare­han­del sat­set på.

– Har du job­bet noen an­nen plass, Olav?

– Nei. Jeg fikk min førs­te løn­ning 15 år gam­mel i 1947, tror jeg det var. Jeg har bare vært på saga.

Roald for­tel­ler sam­me his­to­rie. Også han har brukt hele li­vet på saga.

– Du da, Linde­kleiv?

– Jeg fikk min førs­te løn­ning i 1982 på som­mer­jobb. Jeg har hel­ler ald­ri vært noen an­nen plass, sier han og alle ler hjer­te­lig.

Brød­re­ne har be­holdt Gro- vane Eien­dom AS og lei­er i dag ut til Mon­tér Ven­ne­sla. Det var rundt år 2000 brød­re­ne Ein­stab­land solg­te. Da ble også saga og egen­pro­duk­sjo­nen ned­lagt.

– Den sto­re in­ves­te­rin­gen var i 1973 da vi byg­de la­ger­hall på 1650 kvad­rat­me­ter til over én mil­lion kro­ner, sier Roald Ein­stab­land.

VIK­TIG MED LAGER

– Men det er mind­re på lager nå enn før?

Alle ler av spørs­må­let.

– Olav had­de noen pak­ker som ble godt kon­fir­mert før de ble solgt, sier Roald.

– Før var stort lager god ser­vice. Nå kan alt skaf­fes på et døgn, sier Ter­je Linde­kleiv di­plo­ma­tisk.

Linde­kleiv tror Venn­ne­slas elds­te han­dels­be­drift blir på Grova­ne len­ge. Kon­sern­le­del­sen i Op­time­ra har snak­ket om flyt­ting len­ger sør i Ven­ne­sla

– Men vi lo­kalt sy­nes vi har det greit her. Folk fin­ner oss. Det er noe med Grova­ne, sier Ter­je Linde­kleiv om be­drif­ten som sys­sel­set­ter syv års­verk.

FOTO:

Den­ne trio­en har vært av­gjø­ren­de for at Mon­tér Ven­ne­sla (tid­li­ge­re Grova­ne Sag­bruk) er Ven­ne­slas elds­te han­dels­be­drift. Fra venst­re: Roald Ein­stab­land, Olav Ein­stab­land og Ter­je Linde­kleiv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.