Det dryp­pet på Bå­ly Fisk også

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Nese­jen­ta og ei­er­sel­ska­pet Nese­fisk AS ut­gjør selve tun­tre­et i Au­gust Fjeld­s­kårs hage av sel­ska­per og virk­som­he­ter. (Post­går­den i Mandal er bare ett ek­sem­pel.) Mest syn­lig er nok Bå­ly Fisk AS, fiske­mot­ta­ket på om­rå­det som svens­ke Olof Ting­brandt spreng­te flatt i 1990. Den gang var det en øko­no­misk og lo­kal­po­li­tisk skan­da­le, 27 år se­ne­re er det blitt en ak­tiv li­ten lands­by med blant an­net ho­tell, skjer­met havne­an­legg, fiske­bu­tikk, Span­ger­eid-ka­na­len like ved og alt­så fiske­mot­tak.

Bå­ly Fisk får va­rer fra både Ne- se­jen­ta og and­re fiske­bå­ter. Ho­ved­tyng­den sen­des vi­de­re til Hanstholm, hvor fisken auk­sjo­ne­res bort og hav­ner et el­ler an­net sted i Euro­pa.

Bå­ly Fisk AS er dat­ter­sel­skap av Nese­fisk AS og egent­lig ik­ke til­tenkt noen rol­le som over­skudds­ma­skin, men i et fiske­ri-år som 2016, da det reg­net på pres­ten, dryp­pet det litt på klok­ke­ren også. Om­set­nin­gen steg med bort­imot 40 pro­sent fra året før, over­skud­det ble nes­ten tre­dob­let. Fak­tisk ble det gans­ke pen (fiske)bu­tikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.