Spe­sial­un­der­vis­ning uten spe­sial­pe­da­gog – er det for­svar­lig?

Ele­ver med rett til spe­sial­un­der­vis­ning får ik­ke den hjel­pen de har krav på. Det­te do­ku­men­te­res i Barne­om­bu­dets nye rap­port om spe­sial­un­der­vis­ning «Uten mål og me­ning». De ele­ve­ne som tren­ger det mest får det dår­ligs­te til­bu­det.

Faedrelandsvennen - - MENING -

Rap­por­ten vi­ser en prak­sis som er både retts­lig og pe­da­go­gisk ufor­svar­lig. Det barne­om­bu­det og and­re før dem har vist, er at svært man­ge barn får spe­sial­un­der­vis­ning uten at spe­sial­pe­da­go­gisk kom­pe­tan­se set­tes inn. Ele­ve­ne un­der­vi­ses i stor grad av ufag­lær­te. Der­for re­pre­sen­te­rer mye spe­sial­un­der­vis­ning ik­ke en spe­sial­pe­da­go­gisk prak­sis. I noen til­fel­ler kan en si at det drei­er seg om et spe­sial­pe­da­go­gisk kvakk­sal­ve­ri.

I un­der­kant av 50 000 ele­ver i den nors­ke sko­len får spe­sial­un­der­vis­ning i stør­re el­ler mind­re om­fang. Det er alt­så snakk om en be­ty­de­lig an­del ele­ver. Det å opp­nå rett til spe­sial­un­der­vis­ning er en om­fat­ten­de og kom­pli­sert af­fæ­re. Sa­ken må gjen­nom en lang­va­rig saks­be­hand­ling med fle­re in­volver­te og hvor en rek­ke pro­se­dy­rer må føl­ges og do­ku­men- ter må ut­ar­bei­des. Forsk­ning og til­syn har vist at sko­le og PPT har ut­ford­rin­ger med å iva­re­ta ele­ve­nes ret­tig­he­ter. B ar­ne­om­bu­dets rap­port av­dek­ker at ele­ver med spe­sial­un­der­vis­ning får et opp­læ­rings­til­bud som ik­ke er til­pas­set de­res be­hov. Ele­ve­ne får i li­ten grad med­vir­ke i ut­for­min­gen av opp­læ­rings­til­bu­det, og de kan opp­le­ve både for lave og for høye am­bi­sjo­ner for de­res læ­rings­po­ten­si­al. Ele­ver med spe­sial­un­der­vis­ning blir ofte tatt ut i grup­per med be­grun­nel­sen «slik gjør vi det her». Val­get av or­ga­ni­se­rings­form må ba­se­res på hva som er til bar­nets bes­te, både fag­lig og so­si­alt sett. Det er en vik­tig ut­ford­ring å ut­for­me or­di­nær opp­læ­ring slik at flest mu­lig barn blir i stand til å føl­ge den.

Der­som en pa­si­ent går til sin lege for en syk­dom, og le­gen kom­mer til at hun ik­ke kan nok om den­ne syk­doms­til­stan­den, hen- vi­ses pa­si­en­ten til en spe­sia­list. I skole­sys­te­met har man imid­ler­tid ik­ke den sam­me yd­myk­he­ten for be­tyd­nin­gen av kom­pe­tan­se og spe­sia­li­se­ring. Når en elev har en læ­rer som ik­ke kan imøte­kom­me ele­vens be­hov, gis ik­ke ele­ven nød­ven­dig­vis hjelp fra en spe­sial­pe­da­gog. I ste­det ri­si­ke­rer ele­ven å få «hjel­pen» av en as­sis­tent som gjer­ne er ufag­lært og der­ved har en la­ve­re kom­pe­tan­se enn all­menn­læ­re­ren som i ut­gangs­punk­tet had­de util­strek­ke­lig kom­pe­tan­se. I til­legg er det ik­ke nød­ven­dig­vis slik at as­sis­ten­ten as­sis­te­rer læ­re­ren, den ufag­lær­te as­sis­ten­ten får ofte et selv­sten­dig an­svar for en rek­ke ti­mer med ele­ven. D

et er selv­sagt man­ge ufag­lær­te as­sis­ten­ter som gjør en vel­dig god jobb og som har en vik­tig re­la­sjon til ele­ven. En meta-stu­die gjen­nom­ført av Dansk Clea­ring­house i 2012 har vist at det er mu­lig å an­ven­de as- sis­ten­ter i spe­sial­pe­da­go­gisk virk­som­het, men at det­te for­ut­set­ter et nært sam­ar­beid og til­strek­ke­lig tid til vei­led­ning fra en kva­li­fi­sert fag­per­son, for å ha ef­fekt. Det er vi­de­re en ut­ford­ring at ele­ve­nes be­hov for kon­ti­nui­tet og sta­bi­li­tet i per­so­na­let ik­ke iva­re­tas, ved at man­ge as­sis­ten­ter ofte er an­satt en kor­te­re pe­rio­de. I de til­fel­le­ne der ufag­lært as­sis­tent er det re­el­le til­bu­det til dis­se ele­ve­ne, drei­er det seg om en spe­sial­un­der­vis­ning som nep­pe le­ver opp til nav­net, men hel­ler er eg­net til å brin­ge den­ne un­der­vis­nin­gen i van­ry. Hvor­for gjø­res det­te? Vil noen på­stå at det er av fag­li­ge grun­ner? El­ler har det blitt slik at noen prø­ver å spa­re pen­ger i sys­te­met ved å av­spi­se de bar­na som sli­ter mest med en bil­li­ge­re «hjelp» enn det en ut­dan­net spe­sial­pe­da­gog kos­ter? Hva slags pe­da­go­gikk og hva slags etikk er det i så fall ut­rykk for?

Det må ar­bei­des ak­tivt for at spe­sial­un­der­vis­ning skal være pre­get av kva­li­tet. Den må byg­ge på en bred kart­leg­ging og vur­de­ring av bar­nets be­hov og den må for­ut­set­te at un­der­vis­nin­gen leg­ges opp slik at den er eg­net til å møte det­te be­ho­vet. Til det trengs det eg­net kom­pe­tan­se. R egje­rin­gen har nå pre­sen­tert til­tak i stor­tings­mel­din­gen «Lære­lyst – tid­lig inn­sats og kva­li­tet i sko­len». Tid­lig inn­sats er et ledd i å fan­ge opp ele­ver som stre­ver så tid­lig som mu­lig. Det skal sat­ses en halv mil­li­ard år­lig på in­ten­siv opp­læ­ring på 1-4 trinn. Tid­lig inn­sats-sats­nin­gen har også som mål­set­ting å få fle­re spe­sial­pe­da­go­ger inn i sko­le­ne. Re­gje­rin­gen fore­slår å stil­le krav til at alle sko­ler på barne­trin­net skal ha spe­sial­pe­dago- gisk kom­pe­tan­se. Det er også satt ned et eks­pert­ut­valg som skal gå gjen­nom prak­ti­se­rin­gen av spe­sial­un­der­vis­nin­gen med sik­te på å gjø­re den bed­re (re­gje­rin­gen.no). Det­te er po­si­ti­ve til­tak.

Det er på høy tid at det sat­ses på ele­ver med rett til spe­sial­un­der­vis­ning. Dis­se ele­ve­ne kan ik­ke bare ha en rett på pa­pi­ret, de må også ha en re­ell rett i prak­sis der opp­læ­rin­gen gjen­spei­ler kva­li­tet og der per­so­na­let har både fag­lig og re­la­sjo­nell kom­pe­tan­se og eg­net­het til å se bar­na og ha am­bi­sjo­ner på de­res veg­ne.

Vi vil der­for som et til­tak fore­slå at det stil­les krav i for­skrif­ten til opp­læ­rings­lo­ven om at spe­sial­un­der­vis­ning må gis av spe­sial­pe­da­gog. Al­ter­na­tivt må ret­ten til spe­sial­un­der­vis­ning i opp­læ­rings­lo­ven om­gjø­res til en rett til opp­læ­ring ved hjelp av spe­sial­pe­da­gog. E t slikt krav for­ut­set­ter at det av­set­tes res­sur­ser til slik kom­pe­tan­se. Det vil også være nød­ven­dig å av­set­te time­res­sur­ser til fel­les plan­leg­ging og eva­lu­e­ring av spe­sial­un­der­vis­nin­gen i re­gel­mes­si­ge team­mø­ter.

FOTO: NTB SCANPIX

Det er på høy tid at det sat­ses på ele­ver med rett til spe­sial­un­der­vis­ning, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­ter­ne. På bil­det er kunn­skaps­mi­nis­ter Thor­bjørn Røe Isak­sen (H) på be­søk ved en sko­le i Oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.