De fat­ti­ges pro­blem

Faedrelandsvennen - - MENING - HALLGEIR VESTØL, Kris­tian­sand

Bom­penge­av­gif­ten he­ves, men ik­ke like mye for alle. Sam­men­blan­ding av klima­po­li­tikk og vei­fi­nan­sie­ring gir bil­ligst vei for bi­lis­ter med god øko­no­mi.

Re­gje­rin­gen åp­ner for dif­fe­ren­si­ert bompengeavgift. De som for­uren­ser mest, skal be­ta­le mest. Die­sel­bi­ler får høy­est av­gift, ben­sin noe la­ve­re, mens hy­brid-bi­ler skå­nes i stor grad. El-bi­le­ne pre­mie­res med la­vest, om enn noen, av­gift. Fædre­lands­ven­nen sier seg på le­der­plass enig, for­uren­ser­ne må be­ta­le. Dif­fe­ren­si­er­te bom­sat­ser skal mo­ti­ve­re til kjøp av bi­ler som for­uren­ser mind­re. Pre­miss: Nor­ge skal opp­fyl­le sine for­plik­tel­ser om ut­slipps­kutt i ik­ke-kvote­plik­tig sek­tor, hvor trans­port er en be­ty­de­lig ut­slipps­kil­de.

Først om av­gifts­grunn­la­get. Die­sel­bi­ler, som blir møtt med den høy­es­te bom­penge­av­gif­ten, gir ik­ke høy­est ut­slipp av klima­gas­ser. Det var det­te fi­nans­mi­nis­ter Hal­vor­sen bruk­te som ar­gu­ment da hun for noen re­gje­rin­ger si­den pre­mi­er­te die­sel­bil­ei­er­ne med la­ve­re bil­av­gift. Rik­tig­nok for­uren­ser die­sel­bi­len nær­mil­jø­et, og det er de­fi­ni­tivt ik­ke øns­ke­lig, men Co2-ver­stin­ge­ne bren­ner ben­sin.

En hy­brid­bil, påles­set fle­re hund­re kilo eks­tra ma­ski­ne­ri, blir hel­ler in­gen kli­ma-vin­ner; et­ter tre-fire elek­tris­ke mil, når bat­te­ri­et er padde­flatt og den tra­di­sjo­nel­le die­sel- el­ler ben­sin­mo­to­ren skal frak­te hele su­la­mit­ten, in­klu­dert den in­ak­ti­ve el-tek­no­lo­gi­en, til fjells. Rundt nes­te sving kan hy­brid­bi­len bli nok et ek­sem­pel på en bil­tek­no­lo­gi som ik­ke hol­der sitt kli­ma­løf­te. I det hele tatt er sam­men­hen­gen mel­lom tek­no­lo­gi, for­bruk og for­uren­sing kom­pli­sert, og nye er­fa­rin­ger og er­kjen­nel­ser kom­mer på lø­pen­de bånd.

Skal po­li­ti­ker­ne bru­ke av­gif­ter som virke­mid­del for å pres­se fram en mind­re for­uren­sen­de bil­park, må også ar­gu­men­ta­sjo­nen for av­gif­te­ne være etter­ret­te­lig og etter­prøv­bar. For­sla­get som fore­lig­ger nå er lite tro­ver­dig.

Dess­uten. Eld­re bi­ler blir i stor grad kjøpt av dem som ik­ke har øko­no­mi til å kjø­pe nye bi­ler. Med lite pen­ger på kon­to­en er spørs­må­let en­kelt: En bil­lig bil - el­ler in­gen bil.

Når for­ny­ings­tak­ten øker, fra for­uren­sen­de mo­tor-tek­no­lo­gi til mer klima­venn­li­ge løs­nin­ger, blir bi­le­ne med eld­re tek­no­lo­gi fort­satt væ­ren­de i tra­fik­ken. For­skjel­len er bare at dis­se bi­le­ne nå blir eid og kjørt av men­nes­ker med trang øko­no­mi. Pa­ra­dok­set er at dis­se bil­ei­er­ne, som har minst å rut­te med og som der­for kjø­rer rundt i de minst kost­ba­re og mest for­uren­sen­de bi­le­ne, slik en­der opp med å sub­si­di­ere bil­ei­ere med god øko­no­mi.

Gjen­nom bom­penge­ord­nin­gen skal alle bi­lis­ter bi­dra til fi­nan­sie­ring av vei­ut­byg­ging. Har du råd til å kjø­pe ny, klima­venn­lig bil, vil den nye bom­av­gif­ten tyn­ge lite. Har du der­imot dår­lig råd, og må nøye deg med en av ri­kin­ge­nes gam­le bi­ler, må du gjen­nom den dif­fe­ren­si­er­te bom­penge­av­gif­ten bære ho­ved­tyng­den av vei­fi­nan­sie­rin­gen.

Men det­te er de fat­ti­ges pro­blem - fat­tig­dom har ald­ri vært bil­lig.

❞ Eld­re bi­ler blir i stor grad kjøpt av dem som ik­ke har øko­no­mi til å kjø­pe nye bi­ler.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Skal po­li­ti­ker­ne bru­ke av­gif­ter som virke­mid­del for å pres­se fram en mind­re for­uren­sen­de bil­park, må også ar­gu­men­ta­sjo­nen for av­gif­te­ne være etter­ret­te­lig og etter­prøv­bar, skri­ver Vestøl.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.