Er mis­un­nel­se den ster­kes­te drif­ten?

Faedrelandsvennen - - MENING - JON KÅRE KJOSAVIK

Det var med sjokk jeg les­te ar­tik­ke­len og den be­hand­ling sjø­bod­ei­e­ren er blitt ut­satt for, ref. ar­tik­kel i Fædre­lands­ven­nen fre­dag 07.04.

●● Jeg har hyt­te litt len­ger in­ne i Kjærskilen enn den nevn­te sjø­bo­den. Den­ne har jeg hatt i snart 20 år, og fram til for 2 år si­den har den nevn­te sjø­bo­den vært en skam­mens bod.

For 15 år si­den kon­tak­tet jeg kom­mu­nens miljø­vern­av­de­ling og på­pek­te at sjø­bo­den var kledd med eter­nitt både på tak og veg­ger, og at dis­se falt av og hav­net rett i sjø­en. In­gen ting ble gjort fra kom­mu­nens side. I alle dis­se åre­ne har jeg hatt ut­sikt rett mot sjø­bo­den, og det har både erg­ret meg og be­kym­ret meg at in­gen­ting ble gjort, før om­si­der en ny ei­er over­tok den. Hva hvis noen barn had­de tatt seg inn i den og blitt ska­det?

Da jeg så at den ble jek­ket opp og satt i stand jub­let jeg. Jeg har fulgt pro­ses­sen gans­ke tett og jeg kan ik­ke for­stå by­rå­kra­ti­et som rea­ge­rer på det ar­bei­det som er gjort. Det vi­ser til ful­le hvor­dan mis­un­nel­sen er den ster­kes­te drif­ten en­kel­te har. Vel er det kan­skje be­gått en feil i og med at det ik­ke var søkt om å få set­te den i stand. (Bur­de være unød­ven­dig å søke om å få ret­te opp en skjev byg­ning. Byg­nin­gen har ik­ke end­ret ka­rak­ter).

Et­ter mitt skjønn skul­le sjø­bod­ei­e­ren hatt Kris­tian­sand kom­mu­nes bygge­skikk­pris for det ar­bei­det han har gjort på sjø­bo­den i ste­det for å bli het­set av by­rå­kra­ti­et. Det er jo blitt en per­le i Kjærskilen i ste­det for en skam­mens sjøbod.

Det må og be­mer­kes at sjø­bo­den er en av de “his­to­ris­ke” sjø­bo­de­ne byg­get før 1995, og skul­le da mer el­ler mind­re auto­ma­tisk få bru­kes til over­nat­ting.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.