Nor­ge tren­ger mer kris­ten­dom og mind­re islam

Faedrelandsvennen - - MENING -

I vår tid er vår vest­li­ge krist­ne kul­tur un­der sterkt press fra and­re re­li­gio­ner og kul­tu­rer.

●● Det er der­for vik­ti­ge­re enn noen­sin­ne å for­stå at kris­ten­dom­men er et vik­tig bolverk for å for­sva­re vår nors­ke kul­tur, vår his­to­rie og våre kul­tu­rel­le tradisjoner. Den ras­kest vok­sen­de re­li­gio­nen i Ves­ten er islam, en re­li­gion som sik­kert er bra for noen, men som sam­ti­dig brin­ger med seg mye ne­ga­tivt, blant an­net i form av ter­ror, anti­se­mit­tis­me, kvinne­un­der­tryk­kel­se, og for­dom­mer mot ho­mo­fi­le og ge­ne­relt ik­ke-mus­li­mer.

Nor­ge har mer enn tu­sen års tra­di­sjon, his­to­rie og kul­tur som et kris­tent land. Til tross for det fin­nes det i dag ik­ke et eget kon­fe­sjons­bun­det kris­ten­doms­fag i den nors­ke grunn­sko­len. Det tid­li­ge­re tra­di­sjo­nel­le kris­ten­doms­fa­get er byt­tet ut med et fag som i prak­sis like­stil­ler islam og kris­ten­dom. Det er med på å fjer­ne vårt for­svars­verk mot islam og svek­ker vår nors­ke kul­tur og iden­ti­tet. Det er det fullt mu­lig å mene uten selv å være per­son­lig kris­ten.

Sam­me hva man per­son­lig tror på er det ik­ke mu­lig å kom­me vekk fra det fak­tum at kris­ten­dom­men har sitt ut­spring i en fre­de­lig pa­si­fis­tisk re­for­ma­tor, som vil­le det bes­te for folk, mens islam har sitt ut­spring i en vol­de­lig hær­fø­rer. Det in­ne­bæ­rer sto­re for­skjel­ler i ver­di­er.

Nor­ge som et kris­tent land gjen­nom tu­sen år bør kun­ne ha et eget kon­fe­sjons­bun­det kris­ten­doms­fag. For­eld­re som, for­di de er til­hen­ge­re av and­re livs­syn, re­li­gio­ner el­ler krist­ne ret­nin­ger el­ler er ate­is­ter, ik­ke øns­ker at de­res barn skal lære at den lu­thers­ke kris­ten­dom­men er den ret­te tro, kan få rett til å fri­ta sine barn fra fa­get.

Vil vi ha mind­re kri­mi­na­li­tet og mind­re ond­skap i vårt sam­funn, må vi ha mer kris­ten­dom, ik­ke mind­re. Det vi læ­rer som barn, er det som blir sit­ten­de i kropp og sjel res­ten av li­vet. Der­for er det ufor­ståe­lig at ver­ken Kris­te­lig Folke­par­ti, Frem­skritts­par­ti­et el­ler and­re par­ti­er har støt­tet for­slag fra De­mo­kra­te­ne om å inn­føre kon­fe­sjons­bun­det kris­ten­doms­un­der­vis­ning fra førs­te klas­se i grunn­sko­len, med fri­taks­rett.

I til­legg bør det opp­ret­tes et nytt re­li­gions- og livs­syn­fag der samt­li­ge ele­ver, uten fri­taks­rett, får en ob­jek­tiv opp­læ­ring om alle tros­ret­nin­ger og re­li­gio­ner. Det­te fa­get må imid­ler­tid også inn­be­fat­te un­der­vis­ning om kris­ten­dom­men, og den­ne de­len av pen­sum må stå i for­hold til kris­ten­dom­mens styr­ke i den nors­ke be­folk­nin­gen. Den­ne un­der­vis­nin­gen skal imid­ler­tid være ob­jek­tiv og ik­ke kon­fe­sjons­bun­det. En slik un­der­vis­ning er også vik­tig for å gi mi­no­ri­tets­grup­per inn­fø­ring i den størs­te og vik­tigs­te re­li­gio­nen i vårt land. VIDAR KLEPPE, po­li­tisk nest­le­der for De­mo­kra­te­ne i Nor­ge

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.