Spar oss for po­li­tisk van­sty­re

Faedrelandsvennen - - MENING - ARNE TUMYR, be­bo­er på Søm i 27 år

Hvor­dan kan po­li­ti­ker­ne for­sva­re å bry­te opp et in­du­stri­elt con­tai­ner-hav­ne-an­legg i sen­trum – for så å klem­me støy­en­de an­leggs­virk­som­het og båt­tra­fikk døg­net rundt – midt i et bo­lig­om­rå­de som fra før er sterkt støy-be­las­tet fra E-18 og Varodd­brua?

●● Mens be­boer­ne på beg­ge si­der av Top­dals­fjor­den fryk­ter at havne­in­du­stri-be­last­nin­gen vil re­sul­te­re i at ver­di­en på bo­li­ge­ne stu­per, kan ut­byg­ger­ne av Ka­nal­byen set­te opp bo­lig­pri­se­ne bl.a. som føl­ge av at de blir kvitt «et in­du­stri­elt kai­om­rå­de» og con­tai­ner­hav­nen.

For å få det­te til må to av by­ens vak­res­te fjell­par­ti­er (Ring­knu­den og Rin­gåsen) ned­spren­ges og van­da­li­se­res. Stein­mas­se­ne vel­tes ned på hav­bun­nen – som ad åre skal sti­ge opp som con­tai­ner­havn-are­al. Be­boer­ne i om­rå­det må for­be­re­de seg på tu­se­ner dy­na­mitt­sal­ver og et stein­støv-tep­pe som leg­ger seg over hage og ute­plas­ser.

Tid­li­ge­re havne­sjef, Odd A. Salve­sen, nå le­der for Pen­sjo­nist­par­ti­ets by­styre­grup­pe, skri­ver i Fædre­lands­ven­nen 19.04.17 at «Kongs­gård havne­om­rå­de ble plan­lagt for fle­re ge­ne­ra­sjo­ner si­den». Sann­he­ten er at by­sty­ret ved­tok frem­ti­dig havne­ut­vik­ling i Kons­gård-vi­ge i 1998. Stor­par­ten av bo­lig­be­byg­gel­sen i det be­rør­te om­rå­det ble opp­ført i åre­ne 1960 - 1980. Det er også be­mer­kel­ses­ver­dig at Salve­sen stik­ker un­der stol at da han var havne­sjef gikk han sterkt inn for å be­hol­de con­tai­ner­hav­na i sen­trum. Han av­vi­ser at en in­du­stri­havn re­pre­sen­te­rer støy­ulem­per. Han bur­de vite at vi ven­ter på re­sul­ta­tet og vur­de­rin­ge­ne av de av­slut­ten­de støy­må­lin­ge­ne.

Si­tua­sjo­nen be­ly­ses ved det fak­tum at i mai kom­mer en sak for Kris­tian­sand ting­rett der en hus­kjø­per på Kongs­gård kre­ver 400.000 i av­slag for­di sel­ger ik­ke opp­lys­te om pla­ne­ne ved­rø­ren­de con­tai­ner­hav­nen.

I juni ved­tar Stor­tin­get at Søg­ne og Song­da­len skal inn­gå i Kris­tian­sand kom­mu­ne. Der­med får po­li­ti­ker­ne helt nye mu­lig­he­ter til å an­leg­ge con­tai­ner­hav­na i et vel­eg­net sjø- og land­om­rå­de i Søg­ne – hvor det ik­ke er be­byg­gel­se – og tro­lig vil Søg­ne-po­li­ti­ker­ne se på havne­ut­byg­ging ute­luk­ken­de som for­del­ak­tig.

Ny tek­no­lo­gi mu­lig­gjør inn­vin­ning av sjø- til land­area­ler ba­sert på flyte­ele­men­ter. Man kan alt­så spa­re en be­ty­de­lig del av Kris­tian­sands be­folk­ning for de ulem­per og den re­du­ser­te bo- og livs­kva­li­te­ten som en con­tai­ner­havn på Kongs­gård-vi­ge vil re­sul­te­re i. For kom­mu­nen og hav­na vil al­ter­na­ti­ve løs­nin­ger hind­re at hundre­vis av mil­lio­ner bok­sta­ve­lig talt hi­ves i ha­vet.

Kjæ­re by­styre­med­lem­mer, spar oss for po­li­tisk van­sty­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.