Grøn­ne ar­beids­plas­ser til Åm­li

Faedrelandsvennen - - MENING -

Ap, Sp, SV og KRF vil fore­slå at Aust-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne be­vil­ger 6 mill. kro­ner til ak­sje­kjøp i Jor­døya Tomte­ut­vik­ling AS i Åm­li kom­mu­ne.

●● Fyl­kes­tin­get i Aust-ag­der skal

25. april ta stil­ling til fyl­kes­råd­man­nens for­slag om å be­vil­ge 4 mill. kro­ner til ak­sje­kjøp i Jor­døya Tomte­ut­vik­ling i Åm­li. Vi støt­ter råd­man­nens saks­ut­red­ning, men vi øns­ker å be­vil­ge yt­ter­li­ge­re 2 mill. kro­ner til pro­sjek­tet. Her er vår be­grun­nel­se:

Som fyl­kes­po­li­ti­ke­re øns­ker vi å gi sta­bi­le, lang­sik­ti­ge og gode ramme­be­tin­gel­ser for grønn næringsutvikling i Aust-ag­der.

Vi øns­ker å bi­dra til at sko­gen skal få den helt sen­tra­le plass den må ha i det kom­men­de grøn­ne skif­tet i Nor­ge.

Vi tror etab­le­ring av Biozin AS på Jor­døya i Åm­li kan gi et vik­tig bi­drag til na­sjo­nal og in­ter­na­sjo­nal mål­set­ting om re­duk­sjon av klima­gass­ut­slipp på minst 40% in­nen 2030, sam­men­lik­net med ni­vå­et i 1990.

En fab­rikk i Åm­li for pro­duk­sjon av 2. ge­ne­ra­sjons bio­driv­stoff vil være helt i tråd med re­gio­nal sat­sing på sko­gen og dens pro­duk­ter i klima­sam­men­heng. Lo­kalt i Åm­li vil fab­rik­ken gi 70 – 75 «grøn­ne» ar­beids­plas­ser. Ring­virk­nin­ge­ne i byg­de­ne rundt vil bli be­ty­de­li­ge. Skog­bru­ke­re i Aust-ag­der kan få av­set­ning for en stør­re an­del av skogres­sur­se­ne, noe som vil gi økt inn­tje­ning og bed­re ut­nyt­tel­se av sko­gen. Alt det­te kan bi­dra til å ska­pe mer leve­dyk­ti­ge gårds­bruk i byg­de­ne, noe som er svært vik­tig for bo­set­ting, leve­kår og livs­kraf­ti­ge lo­kal­sam­funn.

Det­te grøn­ne skif­tet kan gi nye ar­beids­plas­ser, ska­pe nye pro­duk­ter og gi økt verdi­ska­ping i hele Aust-ag­der fyl­ke.

Skog­bru­ket har alle mu­lig­he­ter til å bli den nye olja i Nor­ge. Da må det fra po­li­tisk hold leg­ges til ret­te for lang­sik­ti­ge og for­ut­sig­ba­re løs­nin­ger, og det må sat­ses på et bredt sam­ar­beid mel­lom uli­ke ak­tø­rer. Ap, Sp, SV og KRF i Aust-ag­der øns­ker å bi­dra til at næ­rings­liv og forsk­ning tar nye steg i klima­venn­lig ret­ning, og da vil en be­vilg­ning på 6 mill. kro­ner til ak­sje­kjøp i Jor­døya Tomte­ut-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.