In­for­ma­sjon og kunn­skap

Faedrelandsvennen - - MENING - HILDE THOMASSEN, råd­gi­ver Na­sjo­nalt sen­ter for selv­mords­forsk­ning og –fore­byg­ging

Hvor kan du få hjelp? ifigh­t­de­pres­sion.com.

●● Vi øns­ker å be­visst­gjø­re og for­mid­le kunn­skap om depresjon og selv­mords­at­ferd ved å gjø­re til­gjen­ge­lig in­for­ma­sjon om depresjon og kon­se­kven­se­ne av å ha en depresjon.

Vi in­for­me­rer om år­sa­ker, tegn og sym­pto­mer på depresjon for at du skal kun­ne lære å opp­da­ge depresjon. Vi in­for­me­rer også om nyt­ti­ge stra­te­gi­er som frem­mer god psy­kisk helse, in­klu­dert selv­hjelps­res­sur­ser, i til­legg til in­for­ma­sjon om hvor og hvor­dan man får hjelp for depresjon og hvor­dan man kan hjel­pe et fa­mi­lie­med­lem, en venn el­ler and­re per­soner som har be­hov for støt­te.

Vi til­byr også in­for­ma­sjon, skred­der­sydd ma­te­ri­ell og an­be­fa­lin­ger til nøk­kel­per­soner i lo­kal­sam­fun­net (læ­re­re, re­li­giø­se le­de­re) og helse­per­so­nell som ofte mø­ter de­pri­mer­te per­soner, slik at dis­se let­te­re kan opp­da­ge depresjon, møte den de­pri­mer­te på en rik­tig måte, og hen­vi­se vi­de­re til rik­tig in­stans.

Vi­de­re øns­ker vi å gi et til­bud til per­soner som opp­le­ver mild til mo­de­rat depresjon, gjen­nom et nett­ba­sert selv­hjelps­pro­gram mot depresjon, det­te fin­ner du på hjemme­si­den.

På den­ne må­ten hå­per vi på å bi­dra til å fore­byg­ge depresjon og selv­mords­at­ferd, samt stig­ma som er for­bun­det med sli­ke vans­ker.

ifigh­t­de­pres­sion og til­hø­ren­de verk­tøy er ik­ke-kom­mer­si­el­le pro­duk­ter drif­tet i Nor­ge av Na­sjo­nalt sen­ter for selv­mords­forsk­ning og fore­byg­ging og som en del av The Euro­pean Al­li­an­ce Against De­pres­sion.

Nett­side: htt­ps://ifigh­t­de­pres­sion.com/en/

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.