By­ut­vik­ling i Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - MENING - ØYVIND HVALEN

Jon P Knud­sen har en fre­dags­kom­men­tar i Fædre­lands­ven­nen 7.4. der han set­ter kri­tis­ke blikk på by­ut­vik­lin­gen, spe­si­elt på øst­si­den av byen.

●● Han kri­ti­se­rer kom­mu­nen for å ha sat­set på ut­byg­gin­gen rundt Ham­re­vann og Lau­vå­sen. Et­ter hans me­ning er det Ro­na som skul­le vært by­dels­sen­ter for øst­si­den.

Nå er det jo slik at Ro­na har blitt det den er. Vans­ke­lig å re­ver­se­re. Å byg­ge et ur­bant tynge­punkt i Kor­svik er han også imot, selv om han ser en­del po­si­ti­ve si­der ved det. Han er be­kym­ret for at den­ne ut­byg­gin­gen på øst­si­den kan kol­li­de­re med klima­ut­ford­rin­ge­ne. De fles­te er vel klar over at Kris­tian­sand ik­ke er av de størs­te by­ene i ver­den, selv om noen tror det. Klima­ut­ford­rin­ge­ne er glo­ba­le, og om Kris­tian­sand byg­ger ut Kvad­ra­tu­ren med man­ge høy­blok­ker for å re­du­se­re klima­ut­slip­pe­ne, blir vel det en drå­pe i ha­vet. Det bør vel også ha en viss be­tyd­ning hvor folk øns­ker å bo?

Men Jon P Knud­sen i kom­men­ta­ren din kom­mer du ik­ke med ide­er om hvor­dan du vil at byen skal ut­vik­le seg. Skal man først kri­ti­se­re, er det vel å for­ven­te at man kom­mer med for­slag og bi­drag til løs­nin­ger?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.