Hvor blir det av ver­dens­bor­ge­ren i norsk sko­le?

Faedrelandsvennen - - MENING - AN­NE CATHRINE DA SILVA, ge­ne­ral­sek­re­tær i Fn-sam­ban­det

Kunn­skaps­mi­nis­te­ren in­vi­te­rer til hø­rings­kon­fe­ran­se i Kris­tian­sand 25. april, om selve grunn­mu­ren i den nors­ke sko­len. Vil for­sla­get gi oss ele­ver som tør å åpne seg mot ver­den og fram­ti­den?

Istor­tings­mel­ding 28 står det ele­ve­ne skal mest­re li­vet i ver­den både som stats­bor­ge­re, med­bor­ge­re og ver­dens­bor­ge­re. I for­sla­get til ny ge­ne­rell del av lære­pla­nen er ver­dens­bor­ge­ren fra­væ­ren­de.

Det me­ner vi i Fn-sam­ban­det er en stor svak­het i et do­ku­ment som skal vise sam­men­hen­gen mel­lom sko­lens for­mål og inn­hold. Ver­den ryk­ker sta­dig nær­me­re nors­ke klasse­rom og de­fi­ne­rer i stør­re grad enn før hva ele­ve­ne er opp­tatt av. I de­res di­gi­ta­le hver­dag er flykt­ning­kri­sen, ter­ror­an­grep og klima­end­rin­ger bare et taste­trykk unna. Da må sko­len som gi ele­ve­ne kunn­skap og fer­dig­he­ter for å kun­ne re­flek­te­re, for­stå og en­ga­sje­re seg.

I for­sla­get som nå er på hø­ring er det vans­ke­lig å få øye på det glo­ba­le per­spek­ti­vet og en hel­het­lig for­stå­el­se av bære­kraf­tig ut­vik­ling. Nor­ge har for­plik­tet seg til FNS bære­kraft­smål, som er ver­dens fel­les ar­beids­plan for å ut­ryd­de fat­tig­dom, be­kjem­pe ulik­het og stop­pe klima­end­rin­ge­ne in­nen 2030. Mål fire er å sik­re god ut­dan­ning for alle. Det be­tyr at vi vil bli målt på hvor­vidt na­sjo­na­le ut­dan­nings­stra­te­gi­er, lære­pla­ner, læ­rer­ut­dan­nin­gen og elev­vur­de­rin­ger in­te­gre­rer, ut­dan­ning for glo­balt med­bor­ger­skap, ut­dan­ning for bære­kraf­tig ut­vik­ling, like­stil­ling og men­neske­ret­tig­he­ter.

Er­na Sol­berg har tatt på seg opp­ga­ven å være på­dri­ver for bære­kraft­små­le­ne, og mål fire, spe­si­elt. Hvis re­gje­rin­gen me­ner al­vor må også kunn­skaps­mi­nis­te­ren vise po­li­tisk vil­je til å byg­ge bære­kraft­små­le­ne inn i selve grunn­mu­ren for norsk sko­le.

Stor­tings­mel­din­gen som kom i fjor høst er ty­de­lig på at ele­ven skal rus­tes til glo­balt med­bor­ger­skap og at bære­kraf­tig ut­vik­ling skal være et sen­tralt tema i fle­re fag. Sam­spil­let mel­lom so­sia­le, øko­no­mis­ke for­hold og miljø­mes­si­ge for­hold skal lig­ge til grunn for un­der­vis­nin­gen.

For­sla­get fra Kunn­skaps­de­par­te­men­tet som nå er på hø- ring sier i mid­ler­tid lite om de so­si­al og øko­no­mis­ke per­spek­ti­ve­ne for en bære­kraf­tig ut­vik­ling. Hvor­dan kan en kon­flikt i Midt­østen på­vir­ke olje­pri­se­ne, som igjen fø­rer til ar­beids­le­dig­het her hjem­me? For å for­stå dis­se sam­men­hen­ge­ne må lære­pla­ne­ne leg­ge til ret­te for det.

I hø­rings­for­sla­get er det kli­ma, mil­jø og tek­no­lo­gi som er vekt­lagt. Det er ik­ke til­strek­ke­lig for at ele­ve­ne skal for­stå hvor­dan ver­den hen­ger sam­men. Går det­te igjen­nom vil vi ende opp med et fag­lig tyngde­punkt i na­tur­fa­ge­ne langt fra in­ten­sjo­nen om både dybde­læ­ring og tverr­fag­lig­het som Stor­tings­mel­din­gen leg­ger opp til.

Nå er ar­bei­det med nye lære­pla­ner i gang og det er du­ket for knall­har­de prio­ri­te­rings­kam­per om inn­hol­det i sko­len. Vi hå­per fle­re tar til orde for å styr­ke det glo­ba­le per­spek­ti­vet i lære­pla­ne­ne. Vi i Fn-sam­ban­det me­ner at fram­ti­dens sko­le i stør­re grad må gjen­spei­le den ver­den vi er en del av. Den nye lære­pla­nens ge­ne­rel­le del skal være en høy­ere him­mel over skole­hver­da­gen, og sik­re at sko­len blir mer enn en læ­rings­fab­rikk. Da tren­ger vi et bære­kraf­tig verdi­grunn­lag for sko­len med et ty­de­lig glo­balt per­spek­tiv.

❞ Vi hå­per fle­re tar til orde for å styr­ke det glo­ba­le per­spek­ti­vet i lære­pla­ne­ne.

FOTO: NTB SCANPIX

Ver­den ryk­ker sta­dig nær­me­re nors­ke klasse­rom og de­fi­ne­rer i stør­re grad enn før hva ele­ve­ne er opp­tatt av, skri­ver inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.