Ber­nan­der og Foss om re­gio­nal ut­vik­ling

Faedrelandsvennen - - MENING - Aren­dal Kris­tian­sand

At In­gunn Foss me­ner at fyl­kes­kom­mu­nen ik­ke tren­ger mid­ler til re­gio­nal ut­vik­ling el­ler har noen ve­sent­lig be­tyd­ning for sam­funns- og næ­rings­ut­vik­lin­gen i nær­om­rå­det, får kom­mu­ner, næ­rings­liv og vel­ge­re bare ta til etter­ret­ning.

●● Men jeg un­de­res over at Mat­tias Ber­nan­der har sam­me hold­ning. De to åre­ne vi har vært sam­men i fyl­kes­tin­get har jeg opp­levd han som en of­fen­siv kon­struk­tiv bi­drags­yter i fyl­kes­kom­mu­ne­nes ar­beid for god re­gio­nal ut­vik­ling. Og vi har ved fle­re an­led­nin­ger sam­men be­vil­get be­ty­de­li­ge sum­mer til en rek­ke til­tak der fyl­kes­kom­mu­nen bi­drar ve­sent­lig til den re­gio­na­le ut­vik­lin­gen, og vi får gode til­bake­mel­din­ger på fyl­kes­kom­mu­nens rol­le. Sam­men har vi til og med fore­slått be­ty­de­li­ge øk­nin­ger på bud­sjett­pos­ter som bru­kes til et bredt spek­ter av re­gio­na­le ut­vik­lings­til­tak. Del­vis for­di den stat­li­ge be­vilg­nin­gen er blitt be­ty­de­lig re­du­sert og del­vis for­di be­ho­vet for fyl­kes­kom­mu­na­le bi­drag til om­stil­ling, ut­vik­ling og in­no­va­sjon i næ­rings­liv og kom­mu­ner øker jevnt.

For fyl­kes­kom­mu­nen vil være en driv­kraft for ut­vik­ling og våre ini­tia­tiv og vår bruk av re­gio­na­le ut­vik­lings­mid­ler har satt i gang fle­re vik­ti­ge sam­ar­beids­pro­sjek­ter og til­tak for lands­de­len ba­sert på re­gion­plan Ag­der. Bla.:

Virke­mid­ler for re­gio­nal forsk­ning og in­no­va­sjon (VRI), Klynge­dan­nel­se­ne GCE NODE, NCE Ey­de, Are­na USUS, DIGIN nett­ver­ket og fle­re pt mind­re klyn­ger. Vekst og om­stil­ling Ag­der, Olym­pia­top­pen Sør, Klima­part­ne­re, sam­ar­beids­av­ta­le med UIA for ut­vik­ling av Cent­re for Ad­van­ced Stu­dies in Re­gio­nal In­no­va­tion Stra­te­gies (RI). I til­legg bru­kes dis­se mid­le­ne ak­tivt som bi­drag for å kun­ne rea­li­se­re pro­sjek­ter i regi av kom­mu­ner og In­no­va­sjon Nor­ge.

De sis­te åre­ne har re­gje­rin­gen fore­slått be­ty­de­li­ge kutt i dis­se mid­le­ne og fyl­kes­kom­mu­nen har for­søkt å kom­pen­se­re for dis­se kut­te­ne. Men kom­bi­nert med re­duk­sjon også i de and­re over­fø­rin­ge­ne vil det være svært ut­ford­ren­de for fyl­kes­kom­mu­nen å fort­set­te med å kom­pen­se­re for re­gje­rin­gens mang­len­de vil­je til sats­ning på re­gio­nal ut­vik­ling. Nå for­ven­ter vi at re­gion­re­for­mens sig­na­ler om økt fo­kus på re­gio­nal ut­vik­ling vil føre til at vi også gis mid­ler til å iva­re­ta vårt an­svar som re­gio­nal ut­vik­ler på en of­fen­siv og god måte.

For Ag­der skal lig­ge i front, og den ut­ford­ren­de si­tua­sjo­nen vi fort­satt har for næ­rings­li­vet i Ag­der kre­ver økt bi­drag fra det of­fent­li­ge. Vi vil fort­satt være pro-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.