En god le­der

Faedrelandsvennen - - MENING - SVER­RE LAR­SEN,

Jens Stoltenberg er ka­ris­ma­tisk og har ta­lent som stats­le­der og in­ter­na­sjo­nal le­der. Han har også god og lang ut­dan­nel­se, og også forsk­nings­bak­grunn.

●● Jens Stoltenberg er sønn av tid­li­ge­re uten­riks­mi­nis­ter Tor­vald Stoltenberg. Han har vært stats­mi­nis­ter i Nor­ge. Han hånd­ter­te man­ge kre­ven­de na­sjo­na­le og in­ter­na­sjo­na­le spørs­mål, også pro­ble­me­ne som opp­stod på Utøya. Han le­det na­sjo­nen på en god og for­bil­led­lig måte.

Jens Stoltenberg er opp­tatt av kjær­lig­het i re­la­sjo­ne­ne, og at man kan job­be nært og fjernt med man­ge men­nes­ker. Han har ho­ved­fags­ut­dan­nel­se i so­sial­øko­no­mi, og ble i sin tid til­budt jobb som fors­ker. Men han av­stod, og vil­le hel­ler dri­ve med po­li­tikk.

Jens Stoltenberg gjør det bra i NATO, og han ro­ses for sine ta­len­ter og for sine tan­ker, fø­lel­ser og hand­lin­ger. Han har skre­vet bok om det han har gjort. Og alle kjen­ner Jens, både pro­fes­so­rer, mi­nist­re og van­li­ge folk.

Vi er man­ge som set­ter pris på Jens. Det er godt å ha han som en god og per­son­lig venn også. Jens har sto­re kunn­ska­per, og han øns­ker å byg­ge mil­jø­ene der han fer­des.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.