Barne­kunst blir skulp­tu­rer

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: EVA MYKLEBUST eva.myklebust@fvn.no

«Blå se­ment», «Glit­ter­land­skap» og «Man­nen med hår» er blant bar­nas kunst­verk som skal bli skulp­tu­rer i Tres­se. Hver skulp­tur har et bud­sjett på rundt 200.000.

– Det har blitt et godt og va­riert re­sul­tat med mye en­ga­sje­ment. Det er vel­dig fint. Det er gøy å se at barn har fått et for­hold til be­gre­pet skulp­tur, sier Trond Arnt­zen ved UIA til Fædre­lands­ven­nen.

Fre­dag var det høy­ti­de­lig pre­sen­ta­sjon på Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um av de åtte barne­for­sla­ge­ne som er valgt ut til å rea­li­se­res i Tres­se.

– SØLTE MASSE GLITTER

En av de hel­di­ge ut­valg­te er 6 år gam­le Sond­re Om­land Sjaa­stad (6) som har la­get for­sla­get «Glit­ter­land­skap».

– Jeg lag­de det i barne­ha­gen og sølte masse glitter på gol­vet, for­tel­ler han smi­len­de til Fædre­lands­ven­nen.

Mam­ma Bir­gith Om­land sy­nes det hele er stor stas.

– Det er gøy at de har med se­riø­se kunst­ne­re på pro­sjek­tet, me­ner hun.

De åtte plan­lag­te skulp­tu­re­ne er en del av Bar­nas Rutpluks. Det hele star­tet med at Cul­ti­va hen­vend­te seg til Sen­ter for ung kunst og kul­tur ved UIA om de kun­ne ten­ke seg å gjen­nom­føre et skulp­tur­pro­sjekt for barn og unge. Ide­en kom­mer fra et lig­nen­de pro­sjekt i Akers­hus for noen år si­den.

For­må­let med pro­sjek­tet er å gi barn inn­sikt i den kunst­ne­ris­ke ska­pel­ses­pro­ses­sen, be­tyd­nin­gen av of­fent­li­ge skulp­tu­rer, og la dem del­ta i ut­for­min­gen av by­rom­met.

– UBEGRENSET KREATIVITET

I fjor høst fikk alle barne­ha­ger og sko­ler i Kris­tian­sand in­vi­ta­sjon til å del­ta, noe som re­sul­ter­te i nær­me­re 800 inn­send­te skulp­tur­for­slag som ble stilt ut på Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um i de­sem­ber. Nå har et kunst­ne­risk råd valgt ut åtte skulp­tu­rer som skal rea­li­se­res.

– Barn har en ubegrenset kreativitet som vi voks­ne ik­ke inne­har. Det er ab­surd og mor­somt. Alt på en gang, sa kunst­ner Las­se Årik­stad på veg­ne av rå­det un­der pre­sen­ta­sjo­nen.

Skal vi tro kunst­ner­ne har det ik­ke vært lett å vel­ge ut åtte av 800 for­slag. Det hele kok­te ned til hvil­ke verk som kun­ne rea­li­se­res, hvor­dan de vil­le fun­ge­re sam­men med de and­re ver­ke­ne, og at de øns­ket et ut­valg som re­pre­sen­ter­te bred­den i alle for­sla­ge­ne.

MONTERES I 2018

Nå star­ter ar­bei­det med å pro­du­se­re skulp­tu­re­ne som skal monteres i Tres­se vår­en 2018. Hver skulp­tur har gjen­nom­snitt­lig et bud­sjett på 200. 000 kro­ner, og det hele fi­nan­sie­res av Cul­ti­va. Pla­nen er at skulp­tu­re­ne skal stå i to år. Hva som skjer med dem et­ter det er uvisst.

De åtte ut­valg­te for­sla­ge­ne skal ut­vik­les vi­de­re i sam­ar­beid med et kunst­ne­risk råd som be­står av Jo R. Abus­land, Las­se Årik­stad, Pia Eik­aas og Trond N. Per­ry.

Dis­se ar­bei­de­ne skal nå rea­li­se­res. Tit­le­ne på pro­sjek­te­ne er ar­beids­tit­ler.

■ «Plante­al­fa­be­tet» (10. klas­se, Stei­ner­sko­len)

■ «Di­no­saurklatre­sta­tiv» (Lei­la Lin­nea Wal­le­rud, 9 år)

■ «Glit­ter­land­skap» (Sond­re Om­land Sjaa­stad, 6 år)

■ «Man­nen med hår» (Jen­ny En­gel­skjønn Tøm­te, 10 år)

■ «An­sik­tet som all­tid drik­ker» (Amund Arne­sen, 11 år)

■ «Blå se­ment» (Os­kar Gul­brand­sen, 9 år)

■ «Gul frosk/sort hule» (Lone Eike­land, 4 år)

■ «Spø­ky» (Char­lot­te John­sen, 7 år).

SJE/BAR­NAS RUTPLUKS FOTO: MONTA-

Øverst fra venst­re: «Plante­al­fa­be­tet» (10 klas­se, Stei­ner­sko­len), «Di­no­saurklatre­sta­tiv» (Lei­la Lin­nea Wal­le­rud, 9 år), «Glit­ter­land­skap» (Sond­re Om­land Sjaa­stad, 6 år). «Man­nen med hår» (Jen­ny En­gel­skjønn Tøm­te, 10 år). Ne­derst fra venst­re: «An­sik­tet som all­tid drik­ker» (Amund Arne­sen, 11 år), «Blå se­ment» (Os­kar Gul­brand­sen, 9 år), «Gul frosk/sort hule» (Lone Eike­land, 4 år), «Spø­ky» (Char­lot­te John­sen, 7 år).

FOTO: EVA MYKLEBUST

Sond­re Om­land Sjaa­stad (6) med sitt vin­ner­for­slag «Glit­ter­land­skap». Trond Arnt­zen fra UIA pre­sen­te­rer for­sla­get. Lille­søs­ter Astrid (4) og mam­ma Bir­gith Om­land står sam­men med Sond­re un­der pre­sen­ta­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.