Film er best på In­ter­nett

Det mor­soms­te med film er ik­ke nød­ven­dig­vis å se film.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - FILMANMELDER roys­ob­stad@gmail.com

Åvæ­re film­in­ter­es­sert hand­ler om mye mer enn bare å glo. En stor del av mo­roa er å set­te seg inn i hvor­dan fil­me­ne du li­ker er blitt til og hva and­re har fått ut av å se dem. Og for den slags er det in­gen­ting som kan kon­kur­re­re med In­ter­nett.

Her er en hånd­full ek­semp­ler på hvil­ke gle­der som fin­nes der ute.

Film­ny­hets­si­den Em­pi

re: Det fin­nes et utall si­der som le­ve­rer film­ny­he­ter og -an­mel­del­ser, men en­gels­ke Em­pi­re er og blir blant de mest vel­skrev­ne og på­li­te­li­ge. Jevn­li­ge be­søk på em­pi­re­on­line.com hol­der deg opp­da­tert på hva som skjer in­nen­for main­stre­am­en.

Ro­ger Eberts «Great

Mo­vies»: Da ame­ri­kans­ke Ro­ger Ebert døde i 2013, var han ver­dens mest kjen­te film­kri­ti­ker. Og det var ik­ke bare for­di han had­de sitt eget tv-pro­gram. Få kun­ne som Ebert sab­le ned en skik­ke­lig møk­ka­film – en av bø­ke­ne hans he­ter «I Hated, Hated, Hated This Mo­vie» – og, vel så vik­tig, in­gen skrev bed­re el­ler mer føl­somt om fil­me­ne som for­tjen­te det. Bare sjekk ut «Great Mo­vies»-spal­ten på ro­gere­bert.com. Du kom­mer til å vil­le se fil­me­ne til Herzog, Ma­lick og Ozu, du også.

You­tube-ka­na­len «Eve­ry Fra­me a Pain­ting» : Har det noen gang slått deg at du kan nyn­ne te­ma­ene til både «Star Wars» og «In­dia­na Jo­nes», men er ute av stand til å hus­ke mu­sik­ken fra en enes­te ny­ere ame­ri­kansk «block­bus­ter»? På «Eve­ry Fra­me a Pain­ting» lig­ger et vi­deo­es­say som for­kla­rer hvor­for. Der kan du også – på helt smerte­fritt vis via vel­valg­te film­klipp – lære om hvor­dan Co­en-brød­re­ne re­gis­se­rer dia­log og Aki­ra Kuro­sa­wa skap­te be­ve­gel­se i bil­de­ne sine. Gjør et søk på You­tube.com.

●● Pod­kas­ten «Film­frelst»: Un­der­teg­ne­de er ik­ke vel­dig glad i det halv-aka­de­mis­ke språ­ket som pre­ger nors­ke Mon­ta­ges.no, men skri­ben­te­nes kunn­skap, for­mid­lings­trang og kjær­lig­het til film­me­di­et er ik­ke til å ta feil av. Og ald­ri kom­mer det­te ty­de­li­ge­re fram enn i pod­kas­ten de­res: Opp­ly­sen­de og un­der­hol­den­de om klas­sisk og ny film om hver­and­re.

●● Fem fil­mer av And­rej Tar­kovs­kij: Selv­sagt lig­ger det også ube­gren­se­de meng­der med film på net­tet. En god del kan man til og med se uten å føle seg som en sim­pel kri­mi­nell. Ta for ek­sem­pel de vak­re, vi­sjo­næ­re og ab­so­lutt helt es­sen­si­el­le fil­me­ne til sov­jet­rus­sis­ke And­rej Tar­kovs­kij: Fleste­par­ten av dem kan du se helt lov­lig og helt gra­tis via Open­cul­tu­re.com.

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

And­rej Tar­kovs­kij.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.