FAK­TA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Bar­nas Rutpluks

● Kunst­pro­sjekt i regi av Sen­ter for ung kunst og kul­tur ved UIA, fi­nan­siert av Cul­ti­va.

● Barn og unge send­te før jul inn nes­ten 800 for­slag til skulp­tu­rer som skal rea­li­se­res i Tres­se. Nå har en jury valgt ut åtte av for­sla­ge­ne.

● Hver skulp­tur har et bud­sjett på rundt 200.000 kro­ner.

● Skal pro­du­se­res i lø­pet av vår­en og vin­te­ren, og monteres vår­en 2018. Et­ter pla­nen skal skulp­tu­re­ne bli stå­en­de i to år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.