Un­der jor­den i Ro­ma

Faedrelandsvennen - - NÆRT - KATHRINE TALLAKSEN SKJERDAL, Sokne­prest i Hø­våg

Når det­te le­ses, pak­ker jeg til Ro­ma-tur. Noe av det jeg gle­der meg mest til, er å gå «un­der jor­den» og se noen av sam­lings­ste­de­ne til de al­ler førs­te krist­ne i Ro­ma:

Det kan jeg for ek­sem­pel gjø­re i San Cle­men­te-kir­ken. Den lig­ger like øst for Co­los­se­um. 1100-talls­mo­sa­ik­ken i ap­sis er ny­de­lig! Men jeg skal ned. Fra sa­kre­s­ti­et fø­rer en trapp ned til 300-talls­kir­ken. Og jeg vil enda leng­re ned, til et hus som ble byg­get et­ter den sto­re by­bran­nen i år 64. Iføl­ge gam­le skrif­ter og over­le­ve­rin­ger bod­de pave Kle­mens I (88-97) her, og hu­set var tro­lig sam­lings­sted for en hus­me­nig­het.

Det ki­ler al­le­re­de i ma­gen! His­to­ri­en kom­mer så nær. Hvem var de? Hva drøm­te de om? Hva sang de? Hvil­ke bøn­ner ba de? Rakk de å møte Pe­ter og Pau­lus før de ble hen­ret- tet? Un­der gul­vet er rui­ne­ne av hus som ble øde­lagt i by­bran­nen. Møt­tes krist­ne der også?

Kris­ten­dom er ik­ke «klokt ut­tenk­te my­ter» (2 Pet 1,16). Stei­ne­ne ro­per om et so­lid his­to­risk fun­da­ment.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.