10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

24. APRIL 2007

●● I Lin­des­nes er det så få syke­hjems­plas­ser at eld­re må bo i kor­ri­do­re­ne på om­sorgs­sen­te­ret. – Det er selv­sagt ik­ke en øns­ke­lig si­tua­sjon. Men de som har sen­ga si i kor­ri­do­ren, får like god om­sorg som and­re pa­si­en­ter. Hel­ler ik­ke alle opp­le­ver det som be­las­ten­de å sove på gan­gen, sier om­sorg­sle­der Jon Bue­stad i Lin­des­nes. Nær­mest kon­ti­nu­er­lig har det vært over­be­legg og kor­ri­dor­pa­si­en­ter på Lin­des­nes Om­sorgs­sen­ter de sis­te åre­ne. Ord­fø­rer Ivar Lin­dal er hel­ler ik­ke kom­for­ta­bel med at eld­re må lig­ge på kor­ri­do­re­ne, bare med en skjerm rundt seg. Han me­ner år­sa­ken er at syke­hu­se­ne skri­ver ut pa­si­en­ter for tid­lig. – Dis­se er kre­ven­de for oss, sier ord­fø­rer Lin­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.