50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

24. APRIL 1967

●● Kva­li­fi­se­rings­kam­pen for Hoved­se­ri­en mel­lom KIF og Bekke­la­get i Nord­strands­hal­len i går ble langt jev­ne­re enn på for­hånd an­tatt. Oslo­la­get en­tret ba­nen som stor­fa­vo­ritt, men KIF vis­te in­gen re­spekt for sine mer be­røm­te mot­stan­de­re. Spe­si­elt i førs­te om­gang over­ras­ket KIF med stor inn­sats. Sør­len­din­ge­ne åp­net best og had­de le­del­sen det førs­te kvar­te­ret, så over­tok Bekke­la­get le­del­sen og var det ab­so­lutt bes­te la­get et­ter pau­se, og sei­e­ren 24 - 18 var fullt for­tjent. KIF over­ras­ket dog po­si­tivt. For­sva­ret spil­te godt, og i an­grep var lang­skyt­ter­ne Stein Erik­sen og Odd Orrem gode. Dis­se to la­get til­sam­men 10 av må­le­ne, men hele la­get skal kre­di­te­res for inn­sat­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.