25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

24. APRIL 1992

●● Skal byen få en ny opp­he­tet kunst­de­batt i som­mer? Det­te kan bli føl­gen­de av at kul­tur­ut­val­get i kom­mu­nen har gitt til­sagn om pen­ger til et nytt kunst­pro­sjekt på Bragd­øya. Den­ne gan­gen skal det opp­fø­res en stør­re ke­ra­misk skulp­tur. Det er Nors­ke Kunst­hånd­ver­ke­re Ag­der som står bak pro­sjek­tet. Nå kan de gle­de seg alle de som fulg­te fjor­årets kunst­de­batt som gikk som føl­je­tong i her­væ­ren­de avis. Nå skal det rei­ses noe stør­re og mer pran­gen­de på Bragd­øya: Et ke­ra­misk skulp­tu­relt bygg­verk med di­men­sjo­ner på ca. to-tre me­ter i høy­den og åtte-ti me­ter i leng­den. Ide­en kom­mer fra en grup­pe lo­ka­le kunst­hånd­ver­ke­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.