Rnko­vic sik­ret Aren­dals førs­te sei­er

Faedrelandsvennen - - SPORT - RON HENNING SUNDVOR

To kjap­pe Arendal­fri­spark end­te i to mål for den ru­ti­ner­te spis­sen Pe­tar Rnko­vic, som sik­ret Aren­dals førs­te sei­er for se­son­gen.

Det tok ik­ke lang tid før Aren­dal var i le­del­sen. Et­ter åtte mi­nut­ter fikk hjemme­la­get fri­spak og slo det hur­tig mot Ad­nan Mo­ham­med på kan­ten. Han slo inn, og bal­len lan­det i bei­na til Ibra­hi­maj som tril­let bal­len til en fuls­ten­ding umar­kert Rnko­vic. Skud­det var midt på mål, men så hardt at keeper ik­ke fikk opp hen­de­ne, og Aren­dal tok førs­te stikk.

Midt­veis i om­gan­gen var det Florø som tok over. Først bom­met de på en stor dob­belt­sjan­se in­ne i Aren­dals felt, og så fikk stop­per­kjem­pe Ru­nar Ho­ve stå helt umar­kert og hea­de på bakre stol­pe. Hel­dig­vis for de hvit­kled­de gikk head­in­gen midt på keeper.

FLOTT VOLLEYMÅL

35 mi­nut­ter ut i om­gan­gen tok nok en gang Aren­dal et fri­spark kjapt. Bal­len ble slått mot To­bias Ols­vik som hea­det bal­len inn mot Rnko­vic, som had­de løpt i seg fri ved førs­te stol­pe. Di­vi­sjo­nens elds­te spil­ler had­de in­gen pro­ble­mer med å set­te bal­len for­bi keeper på vol­ley. En flott sco­ring.

Et­ter den and­re sco­rin­gen var det in­gen av la­ge­ne som var vel­dig nære å sco­re. Aren­dals keeper An­ders Gun­der­sen var på en bær­tur på et inn­legg mot slut­ten, men si­tua­sjo­nen ble ald­ri far­lig.

LITE SJAN­SER

Bare fire mi­nut­ter inn i andre­om­gang jub­let Florø for sco­ring. Aren­dal ryg­get og ryg­get i for­svar, slik at Florø fikk skutt fra 16 me­ter. Re­tu­ren hav­net hos Ben­mous­sa som satt bal­len i mål, men det ble av­blåst for off­side. Av­gjø­rel­sen så kor­rekt ut.

Ti mi­nut­ter se­ne­re bur­de Aren­dal ha økt le­del­sen. Florøs keeper spil­te bal­len håp­løst inn i midt­en av ba­nen, som Ibra­hi­maj pluk­ket opp. Han avan­ser­te inn i 16-me­te­ren, men av­slut­nin­gen fra 11 me­ter gikk midt på keeper.

Res­ten av om­gan­gen var pre­get av et Aren­dal som lå vel­dig dypt mot Florø som ik­ke klar­te å ska­pe sjan­ser. Borte­la­get kom til fle­re nes­ten­sjan­ser, men tru­et ald­ri må­let til Aren­dal skik­ke­lig.

Uten noen slutt­spurt kon­trol­ler­te Aren­dal inn årets førs­te sei­er, vel­for­tjent.

FOTO: NTB SCANPIX

Pe­tar Rnko­vic sco­ret to for Aren­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.