Tre­ning red­det Tor-er­ling f

Nav vil­le uføre­tryg­de, men i dag job­ber Tor-er­ling full­tid og dri­ver med triat­lon på fri­ti­den.

Faedrelandsvennen - - SPORT - ELI­SA­BETH SOLVANG

Året er 1985, ste­det like uten­for Nam­sos. Red­nings­man­nen TorEr­ling Jo­han­sen hen­ger 35 me­ter opp i luf­ten og skal ak­ku­rat til å løf­te et vått sete inn i Sea King-he­li­kop­te­ret han hen­ger fra. Tor-er­ling er til­knyt­tet Red­nings­tje­nes­ten 330 skvad­ron på Ør­land og har gjort man­ge lig­nen­de job­ber. Da­gen før har det skjedd et he­li­kop­ter­ha­va­ri, og nå ryd­des det i vrak­res­ter.

Med ett hø­res et smell. TorEr­ling fal­ler fle­re me­ter før han skjøn­ner at kro­ken som fes­ter ham til he­li­kop­te­ret har løs­net. Han lan­der rett på ryg­gen mot den knall­har­de hav­over­fla­ten.

BLE LAMMET

– Jeg had­de flaks. Had­de jeg lan­det på ma­gen vil­le jeg ga­ran­tert mis­tet li­vet. Det enes­te som ble re­gist­rert av le­ge­ne like et­ter ulyk­ken var tre knek­te ribbein og en punk­tert lun­ge, sier Tor-er­ling (58), som vi mø­ter i hjem­kom­mu­nen Skod­je på Sunn­mø­re.

Noen uker se­ne­re er han til­ba­ke på jobb. Men Tor-er­ling har smer­ter, og en dag blir han lam fra li­vet og ned.

– Det vis­te seg at jeg had­de tre brudd i ryg­gen, ett i en skul­der og ett i nak­ken. Be­in­splin­ter pres­set på ner­ve­ne i ryg­gen og pa­ra­ly­ser­te meg.

Et­ter det­te går det ti år med ti rygg­ope­ra­sjo­ner. Ryg­gen blir del­vis av­sti­vet.

– Jeg var en ak­tiv lø­per før ulyk­ken skjed­de og mitt sto­re ma­re­ritt var å bli lam. Hel­dig­vis var lam­mel­sen bare mid­ler­ti­dig. Li­ke­vel var skuf­fel­sen stor da ki­rur­ge­ne for­tal­te meg at jeg ald­ri vil­le kun­ne løpe igjen.

Det var ik­ke bare ki­rur­ger som la be­grens­nin­ger for Tor-er­ling. Tre-fire år et­ter ulyk­ken fore­slo en kon­su­lent fra Nav å uføre­tryg­de ham. Hun men­te at han ald­ri vil­le bli i stand til å job­be.

– Jeg pro­te­ster­te, nek­tet, det var ik­ke snakk om, sier Tor-er­ling, og be­skri­ver seg selv som den ty­pen som blir trig­get av at folk for­tel­ler ham at han ik­ke kan.

– Da vil jeg vise dem, at jo, det kan jeg.

SMER­TER I SJAKK

Tor-er­ling, som all­tid har vært fy­sisk ak­tiv, mer­ket at fy­sisk tre­ning gjor­de ham godt, selv med av­sti­vet rygg. Ti år et­ter ulyk­ken in­sis­ter­te han på å bli sendt til Re­ha­bi­li­te­rings­sen­te­ret AIR i Rau­land.

– Da be­gyn­te alt å snu for min del. Der lær­te jeg at tre­ning kun­ne hol­de både krop­pen og smer­te­ne i sjakk. Det var un­der opp­hol­det på Rau­land at jeg slut­tet med kraf­ti­ge smerte­stil­len­de, som jeg had­de gått på frem til da.

Et­ter opp­hol­det på AIR tok TorEr­ling seg jobb som am­bu­lanse­sjå­før. De­ret­ter ble han HMS-LE­der, noe han fort­satt job­ber som. I til­legg tre­ner han ofte, både syk­ling, svøm­ming og lø­ping.

– Slun­trer jeg unna med tre­nin­gen stiv­ner ryg­gen helt i lø­pet av få da­ger, for­tel­ler han.

Tre­nings­gle­den har gjort at Tor-er­ling gjen­nom­fø­rer fle­re løp, ritt og triat­lo­ner hvert enes­te år. Til som­mer­en syk­ler han Trond­heim – Oslo for tjuen­de gang, han har vært med på Birke­bei­ner­trip­pe­len fle­re gan­ger, trip­pel-triat­lo­ne­ne Celt­man, Norse­man og Swiss­man har han også full­ført fle­re gan­ger, i lik­het med det eks­tre­me off­road syk­kel­rit­tet Off­road Finn­mark på 700 kilo­me­ter. Den­ne se­son­gen plan­leg­ger han Ams­ter­dam Ma­rat­hon, Trond­heim – Oslo og Off­road Finn­mark. Men al­ler først Bir­ken.

– Den skal jeg sprin­ge sam­men med en kom­pis som har end­ret livs­stil. Han har gått fra å være en kar i dår­lig form på 111 kilo til å bli en sprek kar på 88 kilo.

Tor-er­ling har fått til­nav­net eks­trem-mo­ti­va­to­ren i venne­kret­sen.

– Det er en fan­tas­tisk gle­de å se hva folk kan få til. De al­ler, al­ler fles­te grei­er mye mer enn de tror, sier Tor-er­ling, som også har del­tatt i fle­re ritt som led­sa­ger på tan­dem­syk­kel for folk med uli­ke han­di­cap.

Selv er han ik­ke i tvil om hvor­dan til­stan­den hans had­de vært uten ak­tiv tre­ning.

– Da had­de jeg sann­syn­lig­vis sit­tet i rulle­stol med sto­re smer­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.