Jo­han­sen etter­ly­ser mer tre­nings­mo­ti­va­sjon fra N

Faedrelandsvennen - - SPORT -

– Ar­beid og ak­ti­vi­tet er god medi­sin for man­ge, sier Nav­di­rek­tør.

– I mitt til­fel­le tror jeg de var lei av masin­gen min. Det var let­te­re å uføre­tryg­de meg enn å gi meg den opp­føl­gin­gen jeg treng­te, sier Tor-er­ling Jo­han­sen.

Han me­ner at både Nav og en­kel­te med­lem­mer av lege­stan­den bur­de bli flin­ke­re til å mo­ti­ve­re folk til egen­inn­sats.

– Oppe­gå­en­de folk blir uføre­tryg­det, det er gal­skap. Som sam­funn har vi en lang vei å gå. Vi for­ven­ter at le­ge­ne skal gi oss tab­let­ter som skal ta bort smer­ten el­ler gjø­re oss fris­ke, men mye kun­ne vært fik­set med fy­sisk tre­ning og rik­tig fo­kus, sier Tor-er­ling.

Pet­ter Bre­lin, le­der i Norsk for- ening for all­menn­me­di­sin, er enig i at tre­ning er vik­tig.

– Kunn­ska­pen om hva fy­sisk tre­ning be­tyr har økt. Vi vet at tre­ning har en po­si­tiv ef­fekt nes­ten uan­sett hvil­ken syk­dom man sli­ter med. Sam­ti­dig er det ik­ke slik at én opp­skrift gjel­der alle, og det er ik­ke slik at tre­ning kan er­stat­te all medi­si­ne­ring.

Ytel­ses­di­rek­tør i NAV, Kjersti

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.