Båt­lyk­ke.

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Det sies at de to lyk­ke­ligs­te da­ger i en båt­ei­ers liv er den da­gen har kjø­per bå­ten og den da­gen han sel­ger den. Alle sør­len­din­ger vet at det er tull.

Da jeg be­søk­te båt­hav­na i Terne­vig i Kris­tian­sand i hel­ga, krib­let det litt i ma­gen og det stakk litt i sam­vit­tig­he­ten. Jeg lag­de en li­ten re­por­ta­sje om de som job­bet på spreng før sjø­set­ting. Båt­ei­er­ne jeg snak­ket med had­de dob­belt så sto­re bå­ter som min lil­le sjek­te, og de var kom­met mye len­ger i pus­sen. For­hå­pent­lig­vis ga de meg et lite puff så jeg kan kom­me i gang den­ne uken. For meg er de to bes­te båt­da­ge­ne den da­gen ma­ler­kos­ten med bunn­stoff­res­ter kan kas­tes og sm­ei­ge­da­gen hele fa­mi­li­en tøf­fer ut for årets førs­te dag i skjær­går­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.