❞ San­ne­lig kan han være stolt av lei­ren sin, kon­gen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

sene førs­te gang, i au­gust 1967 – som 12-årig med­lem av Ung­dom­mens Røde Kors. Vi ryd­det i fjæ­ra og vas­ket byg­nin­ger etter bes­te evne. «Det må være fint, kron­prin­sen skal kom­me!» lød det inn­sten­dig fra voks­ne le­de­re. Opp­hol­dets høyde­punkt var el­lers av noe un­der­lig ka­rak­ter, sett i etter­tid: Toa­let­te­ne den gang ble spylt med salt­vann. Når vi sto opp midt på nat­ta og trakk ned, ble hele rom­met lyst opp av mor­il­den i van­net. Fa­sci­ne­ren­de.

Nå har det fak­tisk vært and­re ro­ja­le der ute, også. I 2000 be­ær­et selv­es­te Hen­nes Ma­jes­tet Ræ­ga Ha­rald­vi­gen med sitt nær­vær, og ikke minst ved å ut­nev­ne leir­skole­læ­rer Ani­ta Brei­vold til Ræ­gerid­der. Som det het i be­grun­nel- sen: Ani­ta hus­kes av et fem­sif­ret an­tall Ha­rald­vi­gen-be­sø­ken­de fra hele Nor­ge som den liv­li­ge jen­ta som ma­ter fisk med hen­de­ne, kjø­rer båt som Louis Arm­s­trong spil­te trom­pet og hånd­te­rer alt og alle med sjarm og na­tur­lig auto­ri­tet – all­tid med grønt bånd på styr­bord flet­te og rødt bånd på ba­bord, som lan­terne­fø­rings­reg­le­men­tet til­si­er.

Så da kon­gen var på Ha­rald­vi­gen man­dag, had­de han også sel­skap av en rid­der. På top­pen av det hele kun­ne han se over sjø­en mot vest til Dvergs­øya og Vogts vil­la, hvor hans sønn, svi­ger­dat­ter og barne­barn hol­der til om som­mer­en.

Ver­den er ikke stor.

Fak­si­mi­le fra Fædre­lands­ven­nen 29. au­gust 1967. Da­væ­ren­de kron­prins Ha­rald har vært og mar­kert åp­nin­gen av Røde Kors’ leir­sted Ha­rald­vi­gen på Ind­re Kalv­øy i Rande­sund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.