Stor­møte om laste­bi­ler som ter­ror­vå­pen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ©NTB

Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-ol­sen (Frp) kal­te man­dag inn til møte for å fin­ne må­ter å unn­gå at tun­ge kjøre­tøy bru­kes som vå­pen i ter­ror­ak­sjo­ner.

Til ste­de var re­pre­sen­tan­ter for laste­bil­ei­ere, bil­pro­du­sen­ter og sjå­fø­rer samt Veg­di­rek­to­ra­tet, po­li­ti­et og Jus­tis­de­par­te­men­tet.

– Det var enig­het om at ak­tø­re­ne i bran­sjen selv tar et ini­tia­tiv til å gå igjen­nom alle ru­ti­ner som kan re­du­se­re ri­si­ko­en for at kjøre­tøy blir brukt som vå­pen. Fra po­li­tisk side er vi be­redt til å gjen­nom­føre snar­li­ge til­tak og lov­end­rin­ger der­som det­te er nød­ven­dig, sier Sol­vik-ol­sen til NTB.

Auto­ma­tisk lå­sing av kjøre­tøy som går på tom­gang, er et mu­lig til­tak. Et­ter­mon­te­ring av ut­styr som får kjøre­tøy­et til å stan­se ved en kol­li­sjon, er et an­net ek­sem­pel. Men Sol­vikOl­sen an­fø­rer at nye og skjer­pe­de krav til tek­no­lo­gi, som for ek­sem­pel fø­rer­gjen­kjen­ning ved fin­ger­av­trykk, ikke må bi­dra til å gjø­re sjå­fø­re­ne selv til et mål for ter­ro­ris­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.