Parti­byg­ging blir Macrons nes­te opp­ga­ve

Em­ma­nu­el Macron kan slå Ma­ri­ne Le Pen. Men uten fler­tall i na­sjo­nal­for­sam­lin­gen kan han bli hand­lings­lam­met som pre­si­dent.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ©NTB

– Jeg vet godt hvil­ken opp­ga­ve jeg står over­for. Jeg tar fatt på den­ne opp­ga­ven med størs­te al­vor, sa Macron da han holdt sin sei­ers­tale søn­dag kveld.

Med nær­me­re 24 pro­sent av stem­me­ne kom han best ut i førs­te run­de i pre­si­dent­val­get i Frankrike. Nå har han svært gode sjan­ser til å bli Frank­ri­kes nes­te pre­si­dent – men det uten å ha et etab­lert po­li­tisk par­ti å støt­te seg på.

Ar­bei­det med å byg­ge opp et par­la­men­ta­risk fler­tall må be­gyn­ne umid­del­bart, ad­var­te sen­trum­s­kan­di­da­ten.

– Det blir et fler­tall med nye an­sik­ter og nye ta­len­ter, sa Macron.

– Vi må gjø­re alt vi kan for å sik­re at vi er i stand til å sty­re det­te lan­det, sa han.

ÉNMANNSBEVEGELSE

Macron har tid­li­ge­re vært til­knyt­tet So­sia­list­par­ti­et. Han var råd­gi­ver for pre­si­dent François Hol­lan­de fra 2012 og næ­rings­mi­nis­ter fra 2014.

Men i au­gust i fjor trakk han seg fra re­gje­rin­gen. Da had­de han al­le­re­de meldt seg ut av So­sia­list­par­ti­et og star­tet sin egen én- manns­be­ve­gel­se «En mar­che!» – «Fremad!». Den be­ve­gel­sen hå­per Macron nå at skal star­te et «nytt ka­pit­tel» i fransk po­li­tisk his­to­rie.

– Vin­ner man et presidentvalg, får man gans­ke sterk vind i sei­le­ne, på­pe­ker Raino Mal­nes, pro­fes­sor i stats­vi­ten­skap ved UIO.

Han me­ner li­ke­vel at Macron står foran en for­mi­da­bel opp­ga­ve. Parti­byg­gin­gen må skje for­fer­de­lig fort hvis «En mar­che!» skal kla­re å kap­re fler­tal­let i val­get til na­sjo­nal­for­sam­ling. Det går av sta­be­len i midt­en av juni.

– En pre­si­dent uten par­la­men­ta­risk ba­sis er gans­ke mak­tes­løs i Frankrike. Da blir man i stor grad satt på side­lin­jen, ad­va­rer Mal­nes.

AV­HEN­GIG AV ALLIANSER

Franck Or­ban, første­ama­nu­en­sis ved Høg­sko­len i Øst­fold, me­ner det klart bes­te al­ter­na­ti­vet for Macron vil være å byg­ge et fler­tall med egne kan­di­da­ter.

– Da vil det gå en rød tråd fra pre­si­den­ten til na­sjo­nal­for­sam­lin­gen. Hvis ikke vil han måt­te sik­re seg fler­tall gjen­nom allianser med and­re med­lem­mer i na­sjo­nal­for­sam­lin­gen. Da vil han sann­syn­lig­vis hen­te støt­te både fra den so­sial­de­mo­kra­tis­ke si­den og sen­trum-høy­re. Det vil gjø­re fler­tal­let mind­re sta­bilt, sier Or­ban til NTB.

Mal­nes tror på sin side at av­hop­pe­re fra and­re par­ti­er kan gi Macron vik­tig dra­hjelp.

– Spørs­må­let er hvor man­ge so­sia­lis­ter som vil røm­me over til Macron, og om det vil dan­ne seg et nytt sen­trums­par­ti rundt ham. Det er ikke usann­syn­lig at det vil skje, sier pro­fes­so­ren, som også tror Macron kan reg­ne med støt­te fra en del po­li­ti­ke­re i det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et.

TVERRPOLITISK STØT­TE

Kjen­te po­li­ti­ke­re fra både venst­re og høy­re har al­le­re­de gått ut med støt­te til Macron, og søn­dag kveld sa både høyre­kan­di­da­ten François Fil­lon og So­sia­list­par­ti­ets kan­di­dat Be­noît Hamon at de vil­le stem­me på Macron i an­nen run­de.

Macrons mot­stan­der i run­de to blir Ma­ri­ne Le Pen fra par­ti­et Na­sjo­nal front på ytre høy­re fløy. Fle­re me­nings­må­lin­ger vi­ser at Macron lig­ger an til å vin­ne den­ne sis­te valg­run­den med god mar­gin, og at vel­ge­re som stem­te på ri­va­ler som Fil­lon og Hamon i førs­te run­de, i stor grad vil stille seg bak ham for å hol­de Le Pen borte fra pre­si­dent­pa­las­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.