De­ler ut re­kla­me til fan­ger

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ©NTB

Dan­marks jus­tis­mi­nis­ter rea­ge­rer på at for­svars­ad­vo­ka­ter de­ler ut klær med re­kla­me for noen av lan­dets frems­te ad­vo­kat­kon­to­rer til inn­sat­te.

– Jeg sy­nes det er ir­ri­te­ren­de at vi har ad­vo­ka­ter som på den­ne må­ten de­ler ut ga­ver for egen vin­nings skyld, og jeg me­ner også det er i strid med ad­vo­ka­te­nes egne etis­ke ret­nings­lin­jer, sier jus­tis­mi­nis­ter Sø­ren Pa­pe Poul­sen til Ra­dio24syv.

Ra­dio­ka­na­len send­te man­dag et inn­slag som be­skri­ver hvor­dan inn­sat­te i dans­ke fengs­ler går rundt med klær ut­styrt med navn og te­le­fon­num­mer til Dan­mark størs­te ad­vo­kat­kon­to­rer in­nen­for straffe­rett. Jus­tis­mi­nis­te­ren me­ner den dans­ke ad­vo­kat­for­enin­gen, Ad­vo­kat­sam­fun­det, bør ta af­fæ­re – og hvis ikke, vil han ikke nøle med selv å ta fatt i sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.