25 år på gan­gen

Faedrelandsvennen - - MENING -

2. mai er det 25 år si­den Eøs-av­ta­len ble sig­nert. Det vil an­ta­ke­lig svært få nord­menn få med seg, som så mye an­net som gjel­der EØS.

●● Eøs-av­ta­len er en god av­ta­le for Nor­ge. Det er den som sik­rer for­ut­sig­bar han­del med EU, vår vik­tigs­te han­dels­part­ner. Det er til EU nær­me­re 80 pro­sent av norsk eks­port går og 60 pro­sent av vår im­port kom­mer fra, og Eøs-av­ta­len sik­rer at lan­de­ne in­nen EU/EØS har sam­me reg­ler når det gjel­der vare­spe­si­fi­ka­sjo­ner og myn­dig­hets­krav.

Men EØS er mer enn bare en han­dels­av­ta­le. Av­ta­len sik­rer sam­ar­beid in­nen­for om­rå­der som forsk­ning og ut­vik­ling, mil­jø, ut­dan­ning og so­sial­po­li­tikk. Også det­te ny­ter Nor­ge og nord­menn godt av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.