Fro­de Thor­pu 60 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT - NTB

●● Over­lege Fro­de Thor­up, Vind­møl­le­gan­gen 25 B, 4631 Kris­tian­sand, fyl­ler 60 år 25. april.

Ju­bi­lan­ten er over­lege ved Me­di­sinsk av­de­ling på Sør­lan­det syke­hus i Kris­tian­sand og har vært spe­sia­list i indre­me­di­sin og hjerte­syk­dom­mer fra 2008.

Fro­de Thor­up tok exa­men ar­ti­um ved Kvinn­he­rad gym­nas og cand.med. ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen i 1982. Etter tur­nus­tje­nes­te og mi­li­tær­tje­nes­te var han all­menn­lege i Hæge­bo­stad kom­mu­ne 1985– 1990 og Far­sund kom­mu­ne 1990– 2000. Der­et­ter ble det spe­sia­li­se­ring i indre­me­di­sin og hjerte­syk­dom­mer ved Sør­lan­det syke­hus og Hauke­land uni­ver­si­tets­sjuke­hus.

Ju­bi­lan­ten er gift og har tre voks­ne barn og et barne­barn. Da­gen fei­res i ut­lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.