«Pe­ter er her in­ne»

Faedrelandsvennen - - NÆRT - KATHRINE TALLAKSEN SKJERDAL,

I 1968, etter fle­re ti­år med ut­grav­nin­ger og un­der­sø­kel­ser, kom føl­gen­de nøk­ter­ne an­non­se­ring fra pa­ven: «St. Pe­ters jor­dis­ke res­ter er blitt iden­ti­fi­sert på en måte som vi an­ser for over­be­vi­sen­de.» I en søy­le un­der al­te­ret i Pe­ters­kir­ken var det fun­net en boks med frag­men­ter av et skje­lett. Det had­de til­hørt en mann på over 60 år som ble grav­lagt i det 1. år­hund­ret. Det ne­ders­te av føt­te­ne mang­let; når per­soner ble kors­fes­tet opp-ned, slik Pe­ter iføl­ge tra­di­sjo­nen ble, var det van­lig å kut­te av føt­te­ne de­res. En in­skrip­sjon ble tol­ket slik av en eks­pert på la­tins­ke og gres­ke inn­skrif­ter: «Pe­ter er her in­ne.»

In­gen and­re ste­der me­ner å ha Pe­ters kropp.

Helg­ne­nes re­li­kvi­er er ikke det som trek­ker meg til Den evi­ge stad. Men jeg blir så fa­sci­nert! Til van­lig sy­nes jeg det er stas nok å bo i et av Gab­ri­el Scotts barn­dom­hjem fra slut­ten av 1800-tal­let, men her ser det alt­så ut til at man sit­ter på krop­pen til ham som lot gar­ne­ne lig­ge og fulg­te Je­sus – for TO TUSEN år si­den! Tro­en blir så hånd­fast, så tro­ver­dig når ar­keo­lo­gi­en be­kref­ter de gam­le kil­de­ne! Sokne­prest i Hø­våg

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.