50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

25. APRIL 1967

●● Kong Konstan­tin kom­mer til å gi sin støt­te til mi­li­tær­dik­ta­tu­ret i Hel­las i lø­pet av den­ne uka, tror man i di­plo­ma­tis­ke kret­ser i At­hen i dag. I en ra­dio­tale i går sa ge­ne­ral­løyt­nant So­antida­kis, som er en av le­der­ne for stats­kup­pet, at kong Konstan­tin, som den førs­te blant alle gre­ke­re, vil støt­te de væp­ne­de styr­kers enor­me opp­ga­ver. Den nye re­gje­rin­gens inn­grep i den per­son­li­ge fri­he­ten er merk­bar, og folk und­rer seg på hvor len­ge det skal for­bli slik. Avi­se­ne får bare tryk­ke fire sterkt sen­su­rer­te si­der, alle sam­ta­ler til ut­lan­det blir av­lyt­tet og sen­so­rer går nøye gjen­nom te­le­gram­mer. In­gen er hel­ler trygg i sitt hjem. Til en­hver tid kan po­li­ti­et ran­sa­ke på den mins­te mis­tan­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.