Kron­prin­ses­sen åp­net film­fes­ti­va­len

HKH Kron­prin­ses­se Met­te-ma­rit er Barne­film­fes­ti­va­lens høye be­skyt­ter. Tirs­dag mor­gen åp­net hun den 20. fes­ti­va­len på Fø­nix kino.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TORGEIR EIKELAND torgeir.eikeland@fvn.no -

Kron­prin­ses­se Met­te-ma­rit er barne­film­fes­ti­va­lens høye be­skyt­ter. I går åp­net hun den 20. fes­ti­va­len. 100 fil­mer skal vi­ses og seks pri­ser skal de­les ut på fes­ti­va­len som va­rer fram til 30. april.

– Dere må hjel­pe meg å tel­le, sa Kron­prin­ses­se Met­te-ma­rit til de nær 600 for­vent­nings­ful­le bar­na som var sam­let i stor­sa­len på Fø­nix kino tirs­dag mor­gen.

– Fem! Fire! Tre! To! En! rop­te bar­na. Da de kom til null, stakk Os­kar Fjeld­stad-berg­heim (11) hull på en svært stor blå bal­long holdt av kon­fe­ran­sier Ise­lin Shum­ba. Med det­te smel­let var den 20. Barnefilmfestivalen åp­net.

Åp­nings­se­re­mo­ni­en var ce­le­bert be­søkt av bå­de Kris­tian­sands-ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H), fyl­kes­mann Svein Yt­ter­dahl og sted­for­tre­den­de po­liti­mes­ter Mag­nus An­dre­as­sen.

Ved inn­gan­gen stod også ni år gam­le San­dro Men­do­za fra Grim sko­le klar med en bloms­ter­kvast til prin­ses­sen.

– Hun spur­te hvor gam­mel jeg var og hvil­ken sko­le jeg gikk på, for­tal­te han et­ter­på til Fædre­lands­ven­nen.

Men de fles­te av bar­na syn­tes nok det var mest stas å få se kron­prin­ses­sen. Hun gjor­de på sin side ikke så mye ut av seg an­net ennå å lede ned­tel­lin­gen til bal­long­eks­plo­sjo­nen. Til stor ju­bel ble de­ret­ter åp­nings­fil­men «Ri­kard Stor­ken» snur­ret i gang.

Før det­te had­de kon­fe­ran­sier Ise­lin Shum­ba inn­le­det blant an­net med å for­tel­le at 100 fil­mer skal vi­ses på den­ne ju­bi­le­ums­fes­ti­va­len som er den 20 i rek­ka. Hele seks pri­ser skal de­les ut: Pri­sen for bes­te uten­land- ske barne­film, bes­te nors­ke kort­film, pri­sen for bes­te euro­pe­is­ke barne­film, pri­sen fra ma­ga­si­net Barn i byen, pri­sen for bes­te ung­doms­film og ikke minst pub­li­kums­pri­sen.

FYLDIG PRO­GRAM

Fes­ti­va­len va­rer fra 25. til 30. april, og den vil for­uten film­pro­gram­met også inne­hol­de se­mi­na­rer og work­shops. På Sam­sen kan unge film­ska­pe­re i lø­pet av hel­ga lære hvor­dan man la­ger ac­tion­sce­ner på film, og tors­dag blir det så­kalt pitch­ekon­kur­ran­se på gam­le Alad­din kino. Her vil de bes­te ide­ene for do­ku­men­tar­fil­mer for barn pre­mie­res.

En av de mest ak­tu­el­le pre­mie­re­ne på Barnefilmfestivalen er «Min fa­mi­lie - når noen er fat­ti­ge». Den­ne do­ku­men­ta­ren av Torgeir Kalvehagen fra Grim­stad vi­ses for pub­li­kum fre­dag. I fil­men for­tel­ler barn om hvor­dan de opp­le­ver fat­tig­dom i ett av ver­dens ri­kes­te land.

Lør­dag er det den sto­re fa­mi­lie­da­gen med fest og kake i gata uten­for Fø­nix kino, og søn­dag ar­ran­ge­res Su­per­søn­dag med pre­miere på «Milo – må­nens vok­ter» og kon­sert med Su­per­ban­det.

Pa­ral­lelt med Barnefilmfestivalen ar­ran­ge­res også Film­fest ung med 22 fil­mer på eget pro­gram. Bade­kino­vis­nin­gen av «Hai­som­mer» på Aqua­ra­ma på lør­dag er en del av pro­gram­met til Film­fest ung.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Fyl­kes­mann i Aust- og Vest-ag­der Svein Yt­ter­dahl hånd­hil­ser på kron­prin­ses­sen, mens ord­fø­rer Fur­re ven­ter på tur.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Le­an­dro Men­do­za (9) gir bloms­ter til kron­prin­ses­sen.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

– Fem! Fire! Tre! To! En! rop­te bar­na. Da de kom til null, stakk Os­kar Fjeld­stad-berg­heim (11) hull på bal­lon­gen holdt av kon­fe­ran­sier Ise­lin Shum­ba. Med det­te smel­let var den 20. Barnefilmfestivalen åp­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.