– Ut­byg­gings­tak­ten vik­tigst

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● – Det vik­tigs­te fra våre side er ut­byg­gings­tak­ten. Opof­te Næ­rings­om­rå­de, et vik­tig knute­punkt for Lis­ter­pak­ken, får vi ikke fore­ta oss noe med før vei­en lig­ger der. Der­for er vi utål­mo­di­ge med å få på plass vei­en og at det ikke blir vi­de­re for­sin­kel­ser, sier Kvi­nes­dal-ord­fø­rer Per Sver­re Kvin­laug (KRF).

Ti­den det tok fra stat­lig plan ble be­slut­tet til plan­pro­gram fore­lå, vak­te nem­lig ir­ri­ta­sjon i Lis­ter-re­gio­nen.

– Men det ser ut som om Veg­ve­se­net har job­bet godt i pe­rio­den og kom­met langt i ar­bei­det, sier Kvin­laug nå.

Krys­sin­gen av Feda­fjor­den, nord­lig el­ler sør­lig kor­ri­dor i Flekke­fjord og Birke­land-krys­set helt vest i kom­mu­nen er and­re ting som opp­tar kvin­dø­le­ne.

– Grun­net stat­lig plan blir det sær­lig vik­tig med gode ut­red­nin­ger og at inn­spill­smu­lig­he­te­ne til kom­mu­ne­ne tas vare på når kom­mune­del­pla­nen fore­lig­ger i høst, fort­set­ter Kvin­laug.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.