Grans­ker Te­le­nor i Sve­ri­ge

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Eu-kom­mi­sjo­nen star­tet tirs­dag un­der­sø­kel­ser av Te­le­nor i Sve­ri­ge for blant an­net å fin­ne ut om sel­ska­pet har mis­brukt sin do­mi­ne­ren­de stil­ling.

I en børs­mel­ding opp­ly­ser Te­le­nor at Eu-kom­mi­sjo­nen inn­le­det un­der­sø­kel­ser i Sve­ri­ges lo­ka­ler i Stock­holm tirs­dag. – Un- der­sø­kel­sen gjel­der mu­lig mis­bruk av kol­lek­tiv do­mi­ne­ren­de stil­ling og/el­ler mu­lig kon­kur­ranse­be­gren­sen­de sam­ar­beid mel­lom nett­verks­ope­ra­tø­re­ne i mo­bil­mar­ke­det, opp­ly­ser sel­ska­pet. Te­le­nor un­der­stre­ker at sel­ska­pet har stren­ge in­ter­ne reg­ler og prosedyrer for over­hol­del­se av lo­ver og re­gel­verk, og at man vil sam­ar­bei­de med Eu-kom­mi­sjo­nen for å sik­re at kon­trol­len blir gjen­nom­ført på en ef­fek­tiv måte.

FOTO: NTB SCANPIX

Te­le­nors kon­sern­sjef Sig­ve Brek­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.