Har tatt mar­keds­an­de­ler i et mar­ked pre­get av man­ge for­ret­nin­ger

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

I til­legg til Ma­le­ne Ue­lands Rema-bu­tikk, er det en Coop Ex­tra, en Coop Me­ga (tid­li­ge­re Ri­mi), en Kiwi og en Bunn­pris på Tang­vall.

På Lun­de, ikke langt unna, lig­ger også en Coop Ex­tra.

I bran­sjen er nav­net Nil­sen & Nil­sen vel­kjent. Ana­lyse­fir­ma­et ut­ar­bei­der blant an­net en over- sikt over kje­ders og bu­tikk­pro­fi­lers mar­keds­an­de­ler hvert år, helt ned på kom­mune­nivå. Her er litt fra 2016-over­sik­ten for Søgne:

Rema had­de 21 pro­sent i 2014, 17 pro­sent i 2015 og 18 pro­sent i 2016.

Nor­ges­grup­pen (Kiwi og Jo­ker) had­de 17 pro­sent i 2014, 14 pro­sent i 205 og like mye i 2016.

Bunn­pris had­de sju pro­sent i 2014, 11 pro­sent i 2015 og ti pro­sent i 2016.

Coop had­de 56 pro­sent i 2014, 59 pro­sent i 2015 og 58 pro­sent i 2016.

Co­ops nye Ex­tra-bu­tikk på Lun­de er sann­syn­lig­vis ho­ved­for­kla­rin­gen på Re­mas fall fra 2014 til 2015. I 2014 klar­te nem-

lig de to Ex­tra-bu­tik­ke­ne ale­ne å ta 56 pro­sent av Søgne-mar­ke­det, men i 2015 var de nede igjen på 45 pro­sent.

Bjørn Er­land er tid­li­ge­re bank­sjef i Søgne og Greip­stad Spare­bank, nå pro­sjekt­le­der for Søgne og Song­da­len i Næ­rings­for­enin­gen i Kris­tian­sands­re­gio­nen. Han sier det­te:

– Å kla­re å lyk­kes med egen be­drift i et av Sør­lan­dets tøf­fes­te dag­lig­vare­mar­ke­der, er godt gjort. Det må nød­ven­dig­vis skyl­des egne kva­li­te­ter hos dri­ve­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.