FAK­TA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Skatte­mel­din­gen

● I mars/april får alle som mot­tar lønn, pen­sjon el­ler uføre­trygd en skatte­mel­ding fra Skatte­eta­ten.

● Skatte­mel­din­gen er en over­sikt over dine inn­tek­ter, fra­drag, for­mue og gjeld sist inn­tekts­år.

● For å være sik­ker på at du ikke be­ta­ler for mye skatt, må du sjek­ke at opp­lys­nin­ge­ne i skatte­mel­din­gen er kor­rek­te.

● Fris­ten for å gjø­re end­rin­ger i selv­an­gi­vel­sen er 30. april, men si­den den­ne da­to­en i år fal­ler på en søn­dag og 1. mai er en of­fent­lig høy­tids­dag, reg­nes det ikke som for sent der­som du le­ve­rer 2. mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.