forts. fra for­ri­ge side

Faedrelandsvennen - - MENING - HEL­GE OMDAL, Lil­le­sand

meg den må­ned­li­ge fak­tu­ra­en. Fra kunde­sen­te­ret i Ag­der Ener­gi fikk jeg ikke til­freds­stil­len­de for­kla­ring på hvor­for de had­de gått over til den nye prak­si­sen. Det ser ut til at tan­ken hos Ag­der Ener­gi er at den­ne in­for­ma­sjo­nen kan kun­den nå i så fall fin­ne ut av sjøl ved å søke seg fram til den smar­te strøm­må­le­ren et sted på net­tet. Jeg opp­fat­ter det­te som lite kunde­venn­lig. Har den­ne mang­len­de in­for­ma­sjo­nen om må­ler­stan­den på fak­tu­ra­ene nå noe med skif­tet til ny strøm­må­ler å gjø­re, el­ler skyl­des det ba­re rett og slett ar­ro­gan­se og vrang­vil­je hos strøm­le­ve­ran­dø­ren?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.