Det vil all­tid fin­nes men­nes­ker med syk­dom og ly­ter

Faedrelandsvennen - - MENING - AN­NE TORUNN STORMO, Cand. po­lit, pe­da­gog

Det­te om­fat­ter også for­skjel­li­ge ty­per ut­vik­lings­hem­ning som ikke er syk­dom som skal be­hand­les, men er funk­sjons­hem­ning en skal leve med og gjø­re det bes­te ut av si­tua­sjo­nen.

Pa­ra­dok­set er at all syk­dom, ly­ter og ska­der bør fore­byg­ges, men sam­ti­dig opp­fat­tes som noe som for­tel­ler oss om li­vets al­vor. Det kan være kil­de til men­nes­ke­lig inn­sikt og ut­vik­ling. Jeg har selv et han­di­kap som skyl­des gen­feil. For meg er det­te en føl­ge av brist ved ska­per­ver­ket slik vi kan ten­ke på det ut fra synde­fall­s­my­ten. Vi for­står jo ikke det on­des pro­blem. Ut fra mitt per­spek­tiv, som in­ne­bæ­rer at jeg ser det som galt å ta abort, må vi la na­tu­ren rå mht. å ta i mot de bar­na som kom­mer til ver­den.

Jeg har også lang ar­beids­er­fa­ring med ut­vik­lings­hem­me­de. Der­for har jeg re­flek­tert over etiske di­lem­ma­er sam­men med kol­le­ger. Vi vet mye om hva det in­ne­bæ­rer av sor­ger, gle­der og ut­ford­rin­ger for den det gjel­der, på­rø­ren­de og sam­fun­net. Men­nes­ker med Downs syn­drom kan ha et godt liv. Et sam­funn som ikke har rom for de sva­ke er ikke et godt sam­funn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.