Kris­ten­fol­ket på vil­le vei­er

Faedrelandsvennen - - MENING - ARNE SOLLIE

Det har i det sis­te ver­sert en del de­batt­inn­legg i Fædre­lands­ven­nen og and­re avi­ser an­gå­en­de vig­sel av to av sam­me kjønn i kir­ken.

●● En på­sto at kris­ten­fol­ket var på vil­le vei­er når de ikke kun­ne ak­sep­tert det. I sam­me ånde­drag skrev han en del løs­rev­ne bi­bel­si­ta­ter som skul­le un­der­byg­ge at Bi­be­len ikke var til å sto­le på. Den be­sto etter hans me­ning av en del gam­le tvil­som­me sagn som var skre­vet om man­ge gan­ger.

Nei, kris­ten­fol­ket er ikke på vil­le vei­er. Jeg hør­te for­le­den en klok dame på TV. Hun sa at in­gen kan be­skri­ve at him­me­len er blå uten å ha sett den.

Midt på nat­ten kom en av Is­ra­els råds­her­rer Niko­de­mus til Je­sus for å spør­re han an­gå­en­de det som har med Gud og evig­he­ten å gjø­re. Han får det sva­ret at in­gen kan se Him­me­lens Rike uten å være født på ny.

Frel­sen og det å være en kris­ten er ikke noe man kan lære på uni­ver­si­te­ter og and­re lære­ste­der. Det er snakk om et liv og da må det en fød­sel til. Vårt in­tel­lekt du­ger ikke. Jeg vil på det var­mes­te an­be­fa­le en­hver som er und­ren­de til det­te å fin­ne fram Bi­be­len og lese tred­je ka­pit­let i Jo­han­n­es evan­ge­li­et. Det kan ikke be­skyl­des for å være gam­le my­ter. Vi er mil­lio­ner som har tatt imot den ga­ven frel­sen er og er­fart at det er sant.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.