FAK­TA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Ste­fan Sköld (67)

● Fa­mi­lie: Kone, åtte barn.

● Bor: Kris­tian­sand

● Jobb: Di­rek­tør for Kris­tian­sand Sym­foni­or­kes­ter si­den 2013.

● Ut­dan­nel­se: Sang, cel­lo og di­rek­sjon ved Kung­liga Mu­sikh­ög­sko­lan i Stock­holm og på Inge­sund i Ar­vi­ka.

● Kar­rie­re: Di­ri­gent i St. Ja­cobs kyr­ka i Stock­holm i 16 år (til 1985), første­di­ri­gent for Mi­kis The­odo­ra­kis fra 1979 til -89, læ­rer i di­ri­ge­ring og kor­pe­da­go­gikk ved Kung­liga Mu­sikh­ög­sko­lan i Stock­holm i 17 år (til 1989), kor­mes­ter/di­ri­gent ved Oslo-fil­har­mo­ni­en i sju år, Den Nors­ke Ope­ra i fire år (til 1996), første­ama­nu­en­sis ved Nor­ges mu­sikk­høg­sko­le i Oslo, kon­sert­hus­sjef og adm.dir. for Hel­sing­borgs Sym­foni­or­kes­ter og Kon­sert­hus i fire år (til 2000), tea­ter­sjef og adm. dir. ved Mal­mö Ope­ra og Mu­sik­tea­ter i tre år (til 2003), kul­tur- og fri­tids­sjef i Lund (til 2009), pro­gram­sjef/ opera­sjef for Trond­heim Sym­foni­or­kes­ter 2009–12.

● And­re opp­ga­ver (i ut­valg):

Gjeste­di­ri­gent for en rek­ke or­kest­re i Euro­pa, USA og Nor­den.

● Har skre­vet to bø­ker om kor­pe­da­go­gikk. Spilt inn fle­re pla­ter, ra­dio- og tv-pro­gram­mer i Euro­pa og USA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.