Som den gyl­ne sol

Faedrelandsvennen - - NÆRT - KATHRINE TALLAKSEN SKJERDAL, Sokne­prest i Hø­våg

Ski­fjell (Lil­le­sand), en ty­pisk 2. påske­dag: Gla­de tur­folk er sam­let til fri­lufts­guds­tje­nes­te. Vi har fulgt uli­ke sti­er opp. Vi har vas­set i mor­ken snø og hvit­veis. Én har med seg et kors, en an­nen en trom­pet. Noen de­ler en sjo­ko­la­de. And­re sky­ver panne­bån­det opp­over hår­fes­tet og luk­ker øyne­ne mot vår­sola i ren fryd. Påske­gle­den fra i går sit­ter fort­satt i krop­pen. Og når det spil­les opp, syn­ger vi med smil i stem­men:

Som den gyl­ne sol frem­bry­ter / gjennem den kull­sor­te sky

og sin stråle­glans ut­sky­ter / så at natt og mulm må fly, så min Je­sus av sin grav… Je­sus er vår sol! Han kom­mer som vår­en, med lys og var­me og håp. Den er­fa­rin­gen knyt­ter oss sam­men med de førs­te krist­ne i Ro­ma. I et av grav­kam­re­ne un­der Pe­ters­kir­ken fin­nes den al­ler førs­te frem­stil­lin­gen av Je­sus som Sol In­vic­tus, den uover­vin­ne­li­ge sol.

Slik skal ly­set fra det høye gjes­te oss som en sol­opp­gang og skin­ne for de som bor i mør­ke og dø­dens skyg­ge og lede vår føt­ter inn på fre­dens vei. (Luk 1,78-79)

Må men­nes­ker gjen­nom år­hund­re­ne som kom­mer fort­satt er­fa­re at det er slik!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.