Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ket fly­sel­skap har fu­sjo­nert med Air Fran­ce, men dri­ves fort­satt som eget sel­skap?

2. Hva var kong Haa­kons valg­språk?

3. Hvil­ke to or­ga­ni­sa­sjo­ner ble i 1991 eni­ge om opp­ret­tel­se av det euro­pe­is­ke øko­no­mis­ke sam­ar­beids­om­rå­de EØS?

4. Hvil­ken sang er Åge Alek­san­der­sens kan­skje mest bruk­te, i alt fra dåp og bryl­lup til be­gra­vel­ser, og over­satt til alle de nor­dis­ke språ­ke­ne pluss en­gelsk, ne­der­landsk og spansk?

5. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Viet­nam?

6. Hva slags sports­ar­ran­ge­ment kal­les «Rå­skin­net»?

7. . Hvil­ken mu­si­kal hand­ler om Tevye, melke­man­nen med de gifte­fer­di­ge døt­re­ne?

8. Hva he­ter Skrues Mcducks ri­val, som i tegne­se­rie­ne opp­rin­ne­lig var en gruve­ei­er, like gjer­rig som Skrue og bod­de i Sør-afri­ka?

9. Hvor­for har klage­mu­ren ført til mye bråk mel­lom jø­der og ara­be­re?

10. Hvil­ken ”hip­pie”-sang lå The Swin­ging Blue Jeans 7 uker på top­pen av Vg-lis­ta med i 1964?

Shake” Hippy Hippy” 10. Je­ru­sa­lem av de­len ara­bis­ke den i lig­ger men jø­de­ne, for sted hel­lig et er den For­di 9. Grå­stein Gul­brand 8. ta­ket” på Spele­mann” 7. ter­reng­løp Et 6. Ha­noi 5. var­me” og Lys” 4. EFTA og EF 3. Nor­ge for Alt 2. KLM 1.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.