VÅR.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG - JARLE R. MAR­TIN­SEN

Med vår­en ban­ken­de skik­ke­lig på dø­ra (i alle fall i skri­ven­de stund) går tan­ke­ne til­ba­ke til hva som be­tyd­de noe som barn da den­ne kjær­kom­ne års­tida an­kom. Etter­som jeg er fra Finn­mark, lå snø­en til langt ut i mai, så da den om­si­der be­gyn­te å for­svin­ne gjaldt en ting: Få ut syk­ke­len. I må­neds­vis had­de jeg tras­ket i snø­kav og ku­ling – men nå kun­ne jeg syk­le. Den fri­hets­fø­lel­sen det ga var in­tens. Su­se av går­de til sko­le og fri­tids­ak­ti­vi­te­ter på et blunk. Men så mase på for­eld­re­ne om ny syk­kel. For jeg måt­te all­tid over­ta and­res syk­kel, for ek­sem­pel en on­kels. Men en gang, hus­ker jeg, fikk jeg helt ny. Og det med speil! Den vår­en sit­ter ennå i bak­ho­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.