Støy­ut­red­ning

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● By­sty­ret øns­ker å flyt­te kon­tei­ner­hav­na til Kongs­ård-vi­ge. Det be­tyr en be­ty­de­lig ut­vi­del­se av både ak­ti­vi­tet og are­al.

● I det ene al­ter­na­ti­vet blir den ut­vi­det helt fram til Mar­vi­ka, mens den i det and­re stan­ser ved Sør Arena.

● Det er nå la­get ut­red­nin­ger for hvor mye støy det kom­mer fra en ny havn, av­hen­gig av hvor stor ut­vi­del­sen blir og hvor­dan den blir ut­for­met.

● Utred­nin­gen tar også for seg hvor mye støy som kom­mer fra en slik havn i åre­ne fram­over. Man har da tatt høy­de for at det blir en ve­sent­lig vekst i ak­ti­vi­te­ten fram til 2065.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.