Be­drifts­un­der­sø­kel­sen

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Gjen­nom­fø­res år­lig for å gi inn­sikt i etter­spør­se­len etter ar­beids­kraft på kort sikt.

● Un­der­sø­kel­sen ble gjen­nom­ført i pe­rio­den fe­bru­ar og mars 2017.

● 559 be­drif­ter i Vest-ag­der har svart på un­der­sø­kel­sen, noe som gir en svar­pro­sent på 60 pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.